ویروس کرونا و انگلیسی پزشکی

ویروس کرونا و انگلیسی پزشکی

۱۳۹۹/۱/۷ پنج شنبه


کرونا و تقویت زبان انگلیسی!
لغات انگلیسی مربوط به ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ برای پزشکان، پرستاران و کادر درمانی و سایر علاقمندان به زبان انگلیسی حتما جالب خواهد بود. چرا که با دونستن اونها راحت‌تر می‌تونن مطالب تخصصی در این زمینه رو بخونن.
ویروس یک میکرو ارگانیزم بسیار کوچک است که بدون میکروسکوپ قابل مشاهده نیست و در انسان‌ها و حیوانات باعث بیماری‌های عفونی می‌شود.
پیشینه کووید-۱۹
در دسامبر ۲۰۱۹ یک بیماری جدید در چین شناسایی شد. بعد از بررسی مشخص شد که این بیماری به وجود آمده از یک ویروس از خانواده ویروس کروناست.
گفته شده که این ویروس از یک بازار گوشت در ووهان چین شیوع پیدا کرده است. این ویروس در مدت کوتاهی به سایر کشورها نیز سرایت پیدا کرد و در مارس ۲۰۲۰ به عنوان ویروسی همه‌گیر از جانب سازمان بهداشت جهانی معرفی شد.
در ادامه لیستی از لغات مربوط به ویروس کرونا و کووید-۱۹ رو براتون همراه با مثال می‌نویسیم .


animal-human interface (noun)


هر جایی که حیوانات (اهلی و وحشی) با انسان برخورد داشته باشند.


Animal diseases can potentially pass to humans at any animal-human interface such as a zoo, farm or animal market.


بیماری‌های حیوانات در هر نقطه برخورد انسان-حیوان مثل باغ وحش، مزرعه یا بازار حیوانات می‌تواند به انسان منتقل شود.


asymptomatic (adjective)


بدون علائم بودن بیماری


She had no idea her husband had coronavirus because he was asymptomatic.


او نمی‌دانست که شوهرش ناقل ویروس کرونا بود، به این دلیل که هیچ علائمی نداشت!


carrier (noun) 
People who are asymptomatic can still be carriers.


افراد ناقل (یعنی افرادی که می‌توانند بیماری را به دیگران منتقل کنند چه خودشون از بیماری رنج ببرند و چه نه. زیرا افراد بدون علائم نیز می‌توانند ناقل باشند.


carry (verb):
be infected with a disease and able to transmit it to others, whether symptomatic or asymptomatic.


آلوده به یک بیماری بودن و قادر به انتقال آن به دیگران (چه با علائم و چه بدون علائم)


Some people may carry coronavirus without knowing it.


بعضی از افراد ممکن است بدون اینکه بدانند ناقل ویروس کرونا باشند.


community spread (noun)


انتقال یک بیماری مستقیما در یک جمع و نه از یک عامل خارجی


With this many new positive cases, the evidence suggests that we now have community spread right here in our county.


با تعداد زیادی مورد مثبت، مدارک نشان می‌دهند که اکنون در کشور شیوع جمعی داریم.


contact tracing (noun)


شناسایی و دیده‌بانی کردن افرادی که شاید با شخص آلوده تماس داشته‌اند.


 By insisting on strict contact tracing as soon as someone was potentially infected, they managed to control the spread of the disease.


با اصرار روی دیده‌بانی تماس‌ها به محض اینکه کسی آلوده شده باشد، آن‌ها کنترل شیوع بیماری را به دست گرفتند.


contagious (adjective)


بیماری‌ که می‌تواند از فردی به فردی دیگر منتقل شود (معمولا با تماس مستقیم)


Patients who are still contagious are kept in isolation.


افرادی که هنوز انتقال دهنده بیماری هستند در محیط ایزوله نگهداری می‌شوند.


coronavirus (noun): any one of a large family of viruses that can cause disease in the breathing and eating systems of humans and animals (respiratory and digestive systems). Coronavirus diseases can range from the relatively harmless common cold to more severe and potentially fatal diseases such as SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Seen through a microscope, coronaviruses appear circular with spikes, like crowns 👑, and are named from the Latin for crown, which is corona. Coronaviruses normally originate in animals and usually cannot be passed to humans. But very occasionally a coronavirus mutates and can then be transmitted from animal to human, and then from human to human. This is how the SARS epidemic started in the early 2000s, for example - Did you know that flu is a coronavirus disease?


هر کدام از ویروس‌های یک خانواده بزرگ که می‌تواند در دستگاه‌های تنفسی و گوارشی انسان و حیوان اختلال ایجاد کند. بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا می‌توانند مانند یک سرماخوردگی معمولی نسبتا بی خطر باشند تا بیماری‌های پر خطر و کشنده‌ای مثل سارس (بیماری تنفسی حاد)
با مشاهده این ویروس زیر میکروسکوپ ویروس به شکل کره با لبه‌هایی مثل تاج است، به همین دلیل اسم آن از واژه crown به معنی تاج گرفته شده است. ویروس‌های کرونا معمولا از حیوانات سرچشمه می‌گیرند و نمی‌توانند به انسان منتقل شوند. اما در بعضی موارد ویروس کرونا جهش می‌یابد و می‌تواند از حیوان به انسان منتقل شود و سپس از انسان به انسان. همانطور که بیماری مسری سارس در اوایل سال 2000 شروع شد. آیا می‌دانستید که آنفولانزا هم یک بیماری ناشی از ویروس کروناست؟!


COVID-19 (noun): official name for the novel coronavirus disease that emerged in China in 2019. COVID-19 = COronaVIrus Disease-2019

 
نام رسمی برای این بیماری است که در سال 2019 در چین شروع شد. (بیماری ویروس کرونا-2019)


All countries are requested to report any new confirmed case of COVID-19 within 48 hours.


از همه کشورها خواسته شده که هر مورد تایید شده کووید-19 را در 48 ساعت گزارش کنند.


diagnose (verb): identify an illness by examining the symptoms.


تشخیص دادن یک بیماری با بررسی علائم


Only a medical professional can properly diagnose the cause of your problem.


فقط یک پزشک می‌تواند به درستی علت مشکل شما را تشخیص دهد.


diagnosis (noun): identification of an illness by examination of the symptoms.


تشخیص یک بیماری با بررسی علائم


If you're not happy with the doctor's diagnosis you could always get a second opinion.


اگر شما از تشخیص دکتر خوشحال نیستید همیشه می‌تونید نظر پزشکی دیگر را نیز بپرسید.


disease (noun): illness; sickness; a disorder of the body.


بیماری، اختلالی در بدن


droplets (noun): the spray produced when people cough or sneeze, and which can spread diseases like COVID-19.


قطراتی که هنگام سرفه یا عطسه افراد تولید می‌شوند و می‌توانند بیماری مثل کووید-19 را منتقل کنند.


Health care personnel wear protective clothing to guard against the disease carried in droplets when infected people sneeze or cough.


پرسنل کادر درمان برای در امان بودن از بیماری‌های موجود در قطرات موجود در عطسه و سرفه افراد بیمار لباس‌های محافظ می‌پوشند.


epidemic (noun)


مسری


The city was devastated by an epidemic of cholera in the 19th century.


شهر توسط یک بیماری مسری وبا در قرن نوزدهم ویران شد.


herd immunity (noun): an indirect protection from a disease resulting from a large percentage of the population gaining immunity (either through vaccination or through recovering from the disease) 


مصونیت از یک بیماری در نتیجه ایمن شدن مردم در برابر آن (چه از طریق واکسیناسیون و چه از طریق بهبودی از بیماری)


This virus is unlike the seasonal flu because there is currently no vaccine or herd immunity, he said.


او گفت بیماری مثل آنفولانزای فصلی نیست زیرا در حال حاضر واکسن یا مصونیت عمومی برای آن وجود ندارد.


incubation period (noun): the time from a person’s first exposure to a disease to the time when symptoms develop.


زمانی که فرد در معرض بیماری قرار می‌گیرد تا زمانی که علائم خود را نشان می‌دهند.


When they know the incubation period they will know how long to keep people in quarantine.


وقتی که آن‌ها دوره پنجره را بشناسند می‌دانند که چه مدت مردم را در قرنطینه نگه دارند.


infect (verb): affect a human or animal with a disease-causing organism. 


ابتلای یک انسان یا حیوان به یک بیماری


 But can it infect human beings?


اما می‌تواند انسان‌ها را مبتلا کند؟


infected (adjective/past participle): affected with a disease-causing organism.


مبتلا به یک بیماری


They were able to cure the infected left lung before the infection could spread to the right lung.


آن‌ها توانستند ریه درگیر چپ را قبل از اینکه عفونت بتواند به ریه راست برسد درمان کنند.


infection (noun): process of infecting; state of being infected; infectious disease.


فرآیند عفونی شدن


Breast milk can help protect babies against various infections.


شیر مادر می‌تواند نوزادان را مقابل عفونت‌های مختلف محافظت کند.


infectious (adjective): describing a disease that can be transmitted through the environment; describing a human or animal capable of spreading an infection. 


توصیف کننده یک بیماری که می‌تواند از طریق محیط منتقل شود/ توصیف کننده انسان یا حیوانی که می‌تواند یک عفونت را منتقل کند.


Avoid the dogs as they may still be infectious.


از سگ‌هایی که ممکن است عفونی باشند دوری کنید.


Strictly speaking, a contagious disease is transmitted by physical contact, and an infectious disease is transmitted via micro-organisms in the air or water. But in practice there is little or no difference in meaning between contagious and infectious when related to disease.


اگر بخواهیم خیلی با دقت بگوییم، یک بیماری مسری با ارتباط فیزیکی منتقل می‌شود و بیماری عفونی از طریق میکروارگانیزم‌ها در هوا یا آب منتقل می‌شوند. اما در عمل تفاوت کمی در معانی دو کلمه infectious و contagious وجود دارد.


isolate (verb): keep an infected person away from healthy people.


دور نگه داشتن یک فرد مبتلا از افراد سالم


They will isolate anyone suspected of having the disease.


آن‌ها هر کسی را که مشکوک به داشتن بیماری باشد از دیگران جدا می‌کنند.


isolation (noun) 


جدا کردن افراد مبتلا از افراد سالم برای بیماری‌های مسری جدی مثل کووید-19


Travellers arriving from the infected area were immediately put in isolation.


مسافرانی که از مناطق آلوده می‌رسند فورا ایزوله می‌شوند.


mask (noun): a piece of fibre or cloth that fits over the nose and mouth to protect other people from the wearer's germs and/or the wearer from germs in the air.


تکه‌ای پارچه که بینی و دهان را از جرم‌های موجود در هوا محافظت می‌کند.


The World Health Organization recommend that people should not wear masks unless they may be carrying COVID-19 (to protect other people) or are caring for anyone suffering from COVID-19 (to protect themselves).


سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که مردم نباید ماسک بزنند مگر اینکه مشکوک به کووید-19 باشند (برای محافظت دیگران) یا برای محافظت از خودشون در برابر افرادی که کووید-19 دارند.


novel coronavirus (noun): the word novel means “new”, and a newly identified coronavirus strain is often called a novel coronavirus - Until they gave it a name, they mostly referred to COVID-19 as novel coronavirus (disease).


کلمه novel به معنی "جدید" است. تا قبل از اینکه برای این بیماری اسمی در نظر بگیرند، به آن ویروس کرونای جدید می‌گفتند.


outbreak (noun): a sudden occurrence of a disease (or other unpleasant thing).


اتفاق افتادن ناگهانی یک بیماری یا هر چیز ناخوشایند دیگر


There was another outbreak of the disease in 1993 but the cause was uncertain.


در سال 1993 بیماری دیگری اتفاق افتاد که دلیلش نامشخص بود.


pandemic (noun): occurrence of a particular disease throughout a whole country or the world. 


وقوع یک بیماری خاص در کل یک کشور یا کل دنیا


Just after the First World War there was a pandemic of flu which killed up to 40 million people worldwide.


دقیقا بعد از جنگ جهانی اول یک انفولانزای همه‌گیر وجود داشت که باعث کشته شدن تا 40 میلیون نفر در کل دنیا شد.


pathogen (noun): a micro-organism or germ such as a bacterium or virus that can cause disease - Fortunately, most pathogens are dealt with by the body's immune system.


پاتوژن یک میکروارگانیزم و یا جرم مثل یک باکتری و یا یک ویروس است که می‌تواند باعث یک بیماری شود. خوشبختانه، سیستم ایمنی بدن از پس پاتوژن‌ها برمی‌آید.


patient zero (noun): the person identified as the first to become infected with a disease in an outbreak - Authoritites usually try to determine who patient zero was in any given outbreak as can help answer important questions about how, when and why it started.


اولین شخصی که به صورت ناگهانی مبتلا به یک بیماری می‌شود. متخصصین معمولا سعی می‌کنند که اولین بیمار را شناسایی کنند که بتوانند به سوال‌های مهمی درباره اینکه این بیماری چگونه، چه زمانی و چرا شروع شد پاسخ دهند.


PCR test (noun): test that detects viral particles in blood or other body fluids. (PCR = polymerase chain reaction) 


آزمایشی که ذرات ویروسی را در خون و یا سایر مایعات بدن شناسایی می‌کند.


The PCR test is one of the tools that doctors use to diagnose certain coronavirus diseases.


آزمایش PCR یکی از ابزارهایی است که پزشکان برای تشخیص بیماری‌های خاص ویروس کرونا استفاده می‌کنند.


person-to-person (adjective): describing the spread of a disease from one person to another, typically through touch including shaking hands, kissing, sexual intercourse etc. 


توصیف گسترش یک بیماری از یک شخص به شخص دیگر معمولا از طریق دست دادن، بوسیدن و ...


In January an infected American woman returning home from China transmitted the virus to her husband, marking the first known example of person-to-person spread of the virus in the USA.


در ژانویه یک خانم آمریکایی بیمار که از چین به خانه برمی‌گشت ویروس را به همسرش منتقل کرد که اولین مورد شناخته شده از شیوع فرد به فرد ویروس در آمریکاست.


quarantine (noun): isolation and monitoring of people who seem healthy but may have been exposed to an infectious disease to see if they develop symptoms.


قرنطینه (جدا کردن و دیده‌بانی کردن افرادی که سالم به نظر می‌رسند ولی ممکن است در معرض یک بیماری عفونی بوده باشند برای اینکه ببینند آیا علائمی خواهند داشت یا خیر)


For centuries it's been common for ships arriving from infected areas to be kept in quarantine at the docks, originally for 40 days which is where the term comes from.


برای قرن‌ها برای کشتی‌هایی که از نقاط آلوده می‌آیند عادی بوده که در لنگرگاه‌ها در قرنطینه نگه داشته شوند که زمانش در اصل 40 روز است.


SARS-CoV-2 (noun): Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2; final official name for the coronavirus that causes COVID-19. (This virus was previously known as 2019-nCoV.) - SARS-CoV-2 is the name of the virus and COVID-19 is the name of the disease.


نام رسمی نهایی ویروس کرونا که باعث کووید 19 می‌شود.


screening (noun): testing of people for the presence of a disease. 


آزمایش مردم برای وجود بیماری


For COVID-19 the first step in screening is usually taking a person’s temperature.


برای کووید-19 اولین مرحله تستی است که معمولا گرفتن دمای افراد است.


They now conduct screening for all incoming passengers.


آنها اکنون همه مسافران ورودی را تست می‌کنند.


self-isolate (verb): isolate oneself; put oneself in quarantine, away from other people.


قرنطینه شخصی، کسی که خودش را قرنطینه می‌کند.


The prime minister's wife has tested positive for COVID-19 and the couple are now self-isolating and working by phone and Skype.


تست کووید-19 نخست وزیر مثبت بود و این زوج اکنون خودشان را قرنطینه کرده‌اند و با تلفن و اسکایپ کار می‌کنند.


social distancing (noun): practice of encouraging people to minimize contact and closeness, whether by banning large or even small groups/meetings (football matches, nightclubs), or by maintaining a minimum distance between people (for example one metre or two metres)  


فاصله‌گذاری اجتماعی
تمرین تشویق مردم برای به حداقل رساندن ارتباط، چه توسط قدغن کردن گروه‌های بزرگ و کوچک و چه با رعایت کردن فاصله حداقلی بین مردم (برای مثال یک یا دو متر)


The government has instructed schools to take social distancing measures to slow the spread of the virus.


دولت مدارس رو طوری ساختار بندی کرده که فاصله اجتماعی رو حفظ کنند تا شیوع ویروس را کاهش دهند.


superspreader (noun): person infected with a virus etc who transmits or spreads it to an unusually large number of people.


فرد مبتلا به یک ویروس که آن را به تعداد غیر معمولی از مردم منتقل کند. 


One so-called "superspreader" in South Korea infected at least 37 people at her church with the virus.


یک به اصطلاح "ابرناقل" در کره جنوبی حداقل 37 نفر را در کلیسا به ویروس آلوده کرد.


symptomatic (adjective): showing symptoms of a particular disease.


نشان دادن علائمی از یک بیماری خاص 


Anyone who is symptomatic is advised to phone a doctor and get tested.


توصیه شده است که هر کسی که علائم بیماری دارد به پزشک زنگ بزند و آزمایش دهد.


symptoms (noun): a physical or mental feature that indicates illness/disease.


علائم، ویژگی‌های فیزیکی یا روحی که نشان دهنده یک بیماری هستند.


Typical symptoms of COVID-19 are fever, coughing, and shortness of breath.


علائم متداول کووید-19 تب، سرفه و کوتاهی نفس هستند.


test negative | test positive (verb)
if you take a test for an infection and you test negative, that means you do not have the infection. If you test positive, that means you have the infection. 


اگر شما برای یک عفونت تست بدهید و تست شما منفی باشد، به این معنی است که شما آن عفونت را ندارید. اگر تست شما مثبت باشد، به این معنی است که شما آن عفونت را دارید.


The President is pleased to announce that he has tested negative for the virus.


رئیس جمهور خوشحال است که اعلام کند که نتیجه آزمایش ویروسی او منفی بوده است.


transmission (noun): transfer of a disease from animal to human or from human to human. 


انتقال بیماری از حیوان به انسان و یا از انسان به انسان


Transmission of many diseases can be direct or indirect.


انتقال خیلی از بیماری‌ها می‌توانند مستقیم و یا غیرمستقیم باشند.


transmit (verb) - often passive: cause a disease to pass from animal to human or from human to human.


منتقل کردن بیماری (اغلب به صورت مجهول)


Many diseases are transmitted through physical contact.


بسیاری از بیماری‌ها از طریق ارتباط فیزیکی منتقل می‌شوند.


treat (verb): attempt to cure or alleviate an illness or injury through medical care.


تلاش برای درمان و یا تسکین یک بیماری یا صدمه از طریق مراقبت‌های پزشکی


Doctors cannot currently treat COVID-19 directly and instead concentrate on relieving symptoms.


پزشکان هم‌اکنون نمی‌توانند به صورت مستقیم کووید-19 را درمان کنند و به جای آن روی کاهش علائم تمرکز می‌کنند.


treatment (noun): medical care given to a patient for an illness or injury.


مراقبت پزشکی که برای یک بیماری و یا صدمه به یک بیمار داده می‌شود.


There is currently no specific antiviral treatment for COVID-19, and infected patients receive supportive care to help relieve symptoms.


هم‌اکنون درمان ضد ویروسی خاصی برای کووید-19 وجود ندارد و بیماران مراقبت‌های پشتیبان دریافت می‌کنند تا به کاهش علائم کمک کند.


vaccine (noun): a substance used to protect humans and animals from a disease.


واکسن یعنی مایعی که برای محافظت انسان‌ها و حیوانات از یک بیماری استفاده می‌شود.


A vaccine for cholera was invented in 1879.


یک واکسن برای وبا در سال 1879 اختراع شد.


viral (adjective): describing something like, caused by, or relating to a virus or viruses.


توصیف کننده چیزی شبیه، ایجاد شده توسط یا مربوط به یک ویروس یا ویروس‌ها


Antibiotics cannot be used to treat viral infections because they don't kill viruses, only bacteria.


آنتی بیوتیک‌ها نمی‌توانند برای درمان بیماری‌های ویروسی استفاده شوند، به این دلیل که آن‌ها فقط باکتری‌ها را می‌کشند و نه ویروس‌ها رو.


virus (noun): a living thing, too small to be seen without a microscope, that causes infectious disease in animals and humans.


یک چیز زنده کوچک که بدون میکروسکوپ قابل مشاهده نیست که منجر به بیماری‌های عفونی در انسان‌ها و حیوانات می‌شود.


Like all diseases caused by viruses, the common cold cannot be cured with antibiotics.


مانند همه بیماری‌هایی که توسط ویروس‌ها ایجاد می‌شوند، سرماخوردگی معمول نیز با آنتی بیوتیک‌ها قابل درمان نیست.


zoonotic (adjective): describing a disease that can be transmitted from animals to humans.


توصیف‌کننده یک بیماری که می‌تواند از حیوانات به انسان‌ها منتقل شود.


To protect yourself from zoonotic diseases it's best to avoid bites and scratches from animals.


برای حفاظت خودتان از بیماری‌هایی که از حیوانات منتقل می‌شوند، بهترین راه دوری از گاز گرفتگی و خراش‌ها توسط حیوانات است.

امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه.

برای ثبت نام کلاسهای خصوصی و گروهی آنلاین ریمرسی, به آیدی تلگرام @inforimersi پیام دهید و یا درخواست خود را اینجا ثبت کنید.