ده جمله برای تبریک سال نو به انگلیسی

ده جمله برای تبریک سال نو به انگلیسی

۱۳۹۹/۱/۲ شنبه


ده جمله برای تبریک سال نو به انگلیسی

May you have a prosperous new year.

امیدوارم سال جدید براتون سال خوشبختی باشه.

Wishing you a new year filled with happiness and good fortune.

براتون سالی پر از خوشحالی و خوشبختی آرزو می‌کنم.

I wish you happiness in the year to come.

براتون در سال پیش رو شادی آرزو دارم.

Let the year ahead be the one where all your dreams come true.

باشد که سال پیش رو همون سالی باشه که رویاهاتون به حقیقت می‌پیونده.

May the coming year bring success to you.

امیدوارم که سال پیش رو براتون موفقیت به ارمغان بیاره.

May the year ahead bring you good luck and happiness.

امیدوارم که سال پیش رو براتون موفقیت و شادی به همراه داشته باشه.

I wish you a smashing new year filled with laughter.

براتون سال خیلی خوبی همراه با خنده آرزو می‌کنم.

May your wishes come true and may you have a joyous new year.

امیدوارم که همه آرزوهاتون به حقیقت بپیونده و سال خیلی شادی داشته باشید.

I wish you the biggest slice of happiness and good luck in the coming year.

براتون شادی و موفقیت‌های بزرگ آرزو دارم.

We wish you all a fantastic new year.

برای همه شما سال خارق‌العاده‌ای آرزو دارم.