از say استفاده کنیم یا tell

از say استفاده کنیم یا tell

۱۳۹۹/۳/۱ پنج شنبه


در این مقاله تفاوت کاربردهای دو فعل say و tell رو بررسی می‌کنیم.

در خیلی از موارد می‌توان از هر دو فعل say و tell استفاده کرد.

مثال:

Hey, if the bank manager calls, say I’m in New York.

Tell her I’m in New York.

در این دو جمله تفاوتی بین افعال say و tell  نیست و می‌توان از هر دو استفاده کرد.

اما دقت کنید که ساختار آن‌ها متفاوت است. بعد از tell اشاره به شخصی می‌کنیم که چیزی رو بهش گفتیم. در واقع:

We say something

We tell someone something

بعد از say چیزی رو می‌گید ولی بعد از tell  اشاره به یک شخص می‌کنید.

اما در برخی موارد نیز این افعال را متفاوت به کار می‌بریم. مثل:

Is that Scott? Say hi from me.

اسکاته؟ از طرف من سلام برسون.

She says thank you for the flowers.

می‌گه به خاطر گل‌ها ممنون.

در مورد tell:

Officer, can you tell me what time it is?

سرکار، می‌تونی به من بگی ساعت چنده؟

Excuse me, could you tell me the way to City Hall?

ببخشید، می‌شه بگین چطور به سیتی هال برم؟

چه زمانی از tell استفاده می‌کنیم؟

وقتی در مورد اطلاعات صحبت می‌کنیم.

وقتی در مورد دستورالعمل‌ها صحبت می‌کنیم.

فعل tell معنی دیگری هم دارد:

وقتی که چیزی رو می‌دونیم به خاطر اینکه نشانه‌هاش رو می‌بینیم، می‌تونیم از فعل tell استفاده کنیم. مثال:

You’ve been lying in the sun again, haven’t you?

دوباره توی آفتاب خوابیده بودی، مگه نه؟

How could you tell?

از کجا می‌دونی؟

در این مثال، فعل tell مثل دانستن است.

How did you know I was English?

از کجا فهمیدی من انگلیسی هستم؟

Well, I could tell by your accent.

خب، از روی لهجه‌ت تونستم بگم.

We tell someone something

We say something

Can you tell me a story?

Do you want me to tell you a secret?

Tell stories

Tell the truth

Tell lies

Tell secrets

Tell the difference

برای تمرین اسپیکینگ از اینجا (کلیک کنید) برای خود پارتنر زبان پیدا کنید.

برای شرکت در کلاس‌های آنلاین و تمرین اسپیکینگ انگلیسی می‌توانید نمونه‌های کلاس‌های ما رو اینجا (کلیک کنید) ببینید و به آیدی تلگرام @inforimersi پیام دهید.