تنها راه یادگرفتن زبان، مکالمه است. برای شرکت در جلسات آنلاین بحث آزاد ریمرسی از طریق لینک زیر وارد شوید.