معنی فارسی کلمه Abate

فروكش‌ كردن‌، كاستن‌، تخفیف‌ دادن‌، رفع‌نمودن‌، كم‌شدن‌،، اب‌ گرفتن‌ از(فلز)، خیساندن‌ (چرم‌)، (حق.) غصب‌ یا، تصرف‌ عدوانی‌، بزورتصرف‌ كردن‌، كاهش‌، تنزل‌، فرونشستن‌.