معنی فارسی کلمه advertisements:

تبلیغات

کاربرد advertisements در جمله:

صفات مرتبط با advertisements:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با advertisements:

3. advertising
معنی کلمه

6. commercials
معنی کلمه

7. billboards
معنی کلمه

8. advertise
معنی کلمه

9. advertiser
معنی کلمه

10. advertisers
معنی کلمه

12. promotions
معنی کلمه

14. classifieds
معنی کلمه

15. postings
معنی کلمه

17. endorsements
معنی کلمه

18. messages
معنی کلمه

19. placements
معنی کلمه

20. announcements
معنی کلمه

21. propaganda
معنی کلمه

22. commercial
معنی کلمه

23. personals
معنی کلمه

25. publicity
معنی کلمه

26. warnings
معنی کلمه

29. pronouncements
معنی کلمه

30. statements
معنی کلمه

31. reminders
معنی کلمه

32. invitations
معنی کلمه

33. offerings
معنی کلمه

35. proclamations
معنی کلمه

38. declarations
معنی کلمه

41. announcement
معنی کلمه

43. pledging
معنی کلمه

47. announces
معنی کلمه

48. advertizing
معنی کلمه

50. circulars
معنی کلمه

51. advertorial
معنی کلمه

52. campaigns
معنی کلمه

54. infomercials
معنی کلمه

56. mailings
معنی کلمه

59. websites
معنی کلمه

60. newspapers
معنی کلمه

61. pamphlets
معنی کلمه

62. handbill
معنی کلمه

64. disclaimer
معنی کلمه

65. magazines
معنی کلمه

66. signboards
معنی کلمه

71. listings
معنی کلمه

72. solicitations
معنی کلمه

73. classified advertising
معنی کلمه

74. editorials
معنی کلمه

75. leaflets
معنی کلمه

77. huckstering
معنی کلمه

78. denigratory
معنی کلمه

79. pitchman
معنی کلمه

80. stickers
معنی کلمه

81. testimonials
معنی کلمه

82. television
معنی کلمه

83. webpages
معنی کلمه

85. gimmicks
معنی کلمه

86. scantily clad
معنی کلمه

87. publications
معنی کلمه

88. junkmail
معنی کلمه

89. telemarketing
معنی کلمه

90. postcards
معنی کلمه

91. specials
معنی کلمه

93. brochure
معنی کلمه

94. supergraphics
معنی کلمه

95. airwaves
معنی کلمه

96. ad blitz
معنی کلمه

98. classified ad
معنی کلمه

100. cutouts
معنی کلمه

معنی  advertisements به فارسی