معنی فارسی کلمه adverbs

قیدهای

کاربرد adverbs در جمله