معنی فارسی کلمه adventists:

ادونتیست

کاربرد adventists در جمله:

صفات مرتبط با adventists:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adventists:

1. second adventist
معنی کلمه

2. sabbatarian
معنی کلمه

3. methodists
معنی کلمه

4. congregations
معنی کلمه

5. nazarenes
معنی کلمه

7. missionaries
معنی کلمه

8. protestant denomination
معنی کلمه

9. episcopalians
معنی کلمه

10. unitarians
معنی کلمه

11. churches
معنی کلمه

12. congregational
معنی کلمه

13. presbyterians
معنی کلمه

14. rastafari
معنی کلمه

15. proselyting
معنی کلمه

16. mormon church
معنی کلمه

17. lutherans
معنی کلمه

18. pentecostals
معنی کلمه

20. moravians
معنی کلمه

21. anglicans
معنی کلمه

22. franciscans
معنی کلمه

23. franciscan order
معنی کلمه

24. clergywomen
معنی کلمه

25. apostolic
معنی کلمه

27. rastafarians
معنی کلمه

28. rastafarianism
معنی کلمه

29. denomination
معنی کلمه

30. methodism
معنی کلمه

31. ecumenical
معنی کلمه

32. karaites
معنی کلمه

33. deaconesses
معنی کلمه

34. calvinistic
معنی کلمه

35. evangelical
معنی کلمه

36. roman catholicism
معنی کلمه

37. charles taze russell
معنی کلمه

38. churchgoers
معنی کلمه

39. anabaptists
معنی کلمه

40. tertullian
معنی کلمه

41. believers
معنی کلمه

42. exarchate
معنی کلمه

43. confraternities
معنی کلمه

45. mennonites
معنی کلمه

47. reconstructionism
معنی کلمه

48. ecumenism
معنی کلمه

49. scriptures
معنی کلمه

50. catechizing
معنی کلمه

52. trappists
معنی کلمه

54. gregorian calendar
معنی کلمه

55. baptists
معنی کلمه

56. revelator
معنی کلمه

57. koinonia
معنی کلمه

58. adherents
معنی کلمه

59. calvinists
معنی کلمه

60. orthodox
معنی کلمه

61. gelasius
معنی کلمه

62. eucharist
معنی کلمه

63. benedictines
معنی کلمه

64. evangelism
معنی کلمه

65. antiochian
معنی کلمه

66. religionists
معنی کلمه

67. liturgies
معنی کلمه

69. discipleship
معنی کلمه

70. patriarchates
معنی کلمه

71. evangelization
معنی کلمه

72. augsburg confession
معنی کلمه

73. protestantism
معنی کلمه

74. athanasius
معنی کلمه

75. theologies
معنی کلمه

76. theologians
معنی کلمه

77. conciliar
معنی کلمه

81. parishioners
معنی کلمه

82. eldership
معنی کلمه

85. prelates
معنی کلمه

86. arianism
معنی کلمه

87. evangelic
معنی کلمه

89. micronesians
معنی کلمه

91. moravian church
معنی کلمه

92. passionist
معنی کلمه

93. monasticism
معنی کلمه

95. christianization
معنی کلمه

96. lectionary
معنی کلمه

97. teachings
معنی کلمه

98. trinitarian
معنی کلمه

99. dioceses
معنی کلمه

100. apostolate
معنی کلمه

معنی  adventists به فارسی