معنی فارسی کلمه advantages:

منافع

کاربرد advantages در جمله:

1. Let it not be supposed by the enemies of ‘the system , ’ that , during the period of his solitary incarceration , Oliver was denied the benefit of exercise , the pleasure of society , or the advantages of religious consolation .

صفات مرتبط با advantages:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با advantages:

2. disadvantages
معنی کلمه

5. strengths
معنی کلمه

6. opportunities
معنی کلمه

8. advantageous
معنی کلمه

11. superiority
معنی کلمه

12. attributes
معنی کلمه

13. efficiencies
معنی کلمه

14. superior
معنی کلمه

15. qualities
معنی کلمه

18. features
معنی کلمه

20. beneficial
معنی کلمه

22. strength
معنی کلمه

23. incentives
معنی کلمه

25. attractions
معنی کلمه

26. privileges
معنی کلمه

27. inducements
معنی کلمه

29. advances
معنی کلمه

31. concessions
معنی کلمه

33. freebies
معنی کلمه

34. avantage
معنی کلمه

35. preferences
معنی کلمه

36. prerogatives
معنی کلمه

38. supremacy
معنی کلمه

39. blessings
معنی کلمه

40. interest
معنی کلمه

41. dividends
معنی کلمه

43. allowances
معنی کلمه

47. interests
معنی کلمه

49. entitlements
معنی کلمه

51. supporters
معنی کلمه

54. avantages
معنی کلمه

56. trade-offs
معنی کلمه

57. drawbacks
معنی کلمه

58. downsides
معنی کلمه

59. detriments
معنی کلمه

60. flexibility
معنی کلمه

61. characteristics
معنی کلمه

62. possibilities
معنی کلمه

63. pitfalls
معنی کلمه

64. downfalls
معنی کلمه

65. positives
معنی کلمه

66. synergies
معنی کلمه

67. differentiations
معنی کلمه

68. capabilities
معنی کلمه

69. similarities
معنی کلمه

70. conveniences
معنی کلمه

71. challenges
معنی کلمه

72. importance
معنی کلمه

73. limitations
معنی کلمه

74. shortcomings
معنی کلمه

75. tradeoff
معنی کلمه

78. compactness
معنی کلمه

79. differentiator
معنی کلمه

81. alternatives
معنی کلمه

82. difficulties
معنی کلمه

83. successes
معنی کلمه

84. obstacles
معنی کلمه

85. versatility
معنی کلمه

86. potentials
معنی کلمه

87. negatives
معنی کلمه

89. uniqueness
معنی کلمه

90. dissimilarities
معنی کلمه

91. examples
معنی کلمه

92. commonalties
معنی کلمه

93. implications
معنی کلمه

94. impediments
معنی کلمه

95. significance
معنی کلمه

96. pleasures
معنی کلمه

97. differences
معنی کلمه

100. reasons
معنی کلمه

معنی  advantages به فارسی