معنی فارسی کلمه advantaged:

مزایای

کاربرد advantaged در جمله:

صفات مرتبط با advantaged:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با advantaged:

1. privileged
معنی کلمه

3. disadvantaged
معنی کلمه

5. benefited
معنی کلمه

6. fortunate
معنی کلمه

7. underprivileged
معنی کلمه

8. preferential
معنی کلمه

9. preferred
معنی کلمه

10. developed
معنی کلمه

11. facilitated
معنی کلمه

12. fostered
معنی کلمه

13. promoted
معنی کلمه

14. favoured
معنی کلمه

15. furthered
معنی کلمه

17. favourable
معنی کلمه

18. favourite
معنی کلمه

19. favorite
معنی کلمه

20. well-off
معنی کلمه

22. wealthier
معنی کلمه

23. advantageous
معنی کلمه

24. socioeconomically
معنی کلمه

25. educationally
معنی کلمه

26. inequitable
معنی کلمه

27. unfavored
معنی کلمه

29. educated
معنی کلمه

30. disadvantageous
معنی کلمه

32. meritocratic
معنی کلمه

33. inegalitarian
معنی کلمه

34. quintile
معنی کلمه

35. detriment
معنی کلمه

37. vulnerable
معنی کلمه

38. inferior
معنی کلمه

39. disproportionately
معنی کلمه

40. stratified
معنی کلمه

41. competitive
معنی کلمه

42. overrepresented
معنی کلمه

43. differentiated
معنی کلمه

45. proportionately
معنی کلمه

46. economically
معنی کلمه

47. disenfranchised
معنی کلمه

48. quartile
معنی کلمه

49. desirable
معنی کلمه

50. uncompetitive
معنی کلمه

51. polygynous
معنی کلمه

52. prejudiced
معنی کلمه

53. deserving
معنی کلمه

54. hireable
معنی کلمه

55. impoverishes
معنی کلمه

56. completive
معنی کلمه

57. redistributionist
معنی کلمه

58. disempower
معنی کلمه

60. undereducated
معنی کلمه

61. undertaxed
معنی کلمه

62. underserved
معنی کلمه

65. stigmatized
معنی کلمه

66. underrepresented
معنی کلمه

67. impacted
معنی کلمه

68. geographically
معنی کلمه

69. equitable
معنی کلمه

70. propertied
معنی کلمه

71. creditworthy
معنی کلمه

72. deprived
معنی کلمه

73. iniquitous
معنی کلمه

74. selective
معنی کلمه

77. pauperized
معنی کلمه

78. coloureds
معنی کلمه

79. academically
معنی کلمه

80. numerically
معنی کلمه

81. caucasians
معنی کلمه

82. leveraged
معنی کلمه

83. beneficial
معنی کلمه

84. discriminated
معنی کلمه

85. disfavored
معنی کلمه

86. socially
معنی کلمه

87. minority
معنی کلمه

88. subsidized
معنی کلمه

90. homogenous
معنی کلمه

91. inequality
معنی کلمه

92. vocationally
معنی کلمه

93. inclined
معنی کلمه

94. equalitarian
معنی کلمه

95. suggestible
معنی کلمه

96. constrained
معنی کلمه

97. inequities
معنی کلمه

98. culpable
معنی کلمه

99. industrialized
معنی کلمه

100. incomes
معنی کلمه

معنی  advantaged به فارسی