معنی فارسی کلمه advantaged

مزایای

کاربرد advantaged در جمله