معنی فارسی کلمه adulthood:

بزرگسالی

کاربرد adulthood در جمله:

صفات مرتبط با adulthood:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adulthood:

8. adolescence
معنی کلمه

9. adolescent
معنی کلمه

10. babyhood
معنی کلمه

12. childhood
معنی کلمه

13. preadolescence
معنی کلمه

14. pubertal
معنی کلمه

15. parenthood
معنی کلمه

16. childbearing
معنی کلمه

18. menarche
معنی کلمه

20. womanhood
معنی کلمه

21. offspring
معنی کلمه

22. fatherhood
معنی کلمه

23. puppyhood
معنی کلمه

24. pubescent
معنی کلمه

25. maturation
معنی کلمه

26. adolesce
معنی کلمه

27. twenties
معنی کلمه

28. menopause
معنی کلمه

29. pubescence
معنی کلمه

30. legal age
معنی کلمه

31. time of life
معنی کلمه

33. thirties
معنی کلمه

36. motherhood
معنی کلمه

38. postpubescent
معنی کلمه

41. selfhood
معنی کلمه

42. second childhood
معنی کلمه

43. pregnancies
معنی کلمه

44. bildungsroman
معنی کلمه

45. chubbiness
معنی کلمه

46. involution
معنی کلمه

47. impuberal
معنی کلمه

48. geezerhood
معنی کلمه

49. senility
معنی کلمه

51. anorexia nervosa
معنی کلمه

52. individuation
معنی کلمه

53. spinsterhood
معنی کلمه

54. mental age
معنی کلمه

57. senescence
معنی کلمه

58. adiposity
معنی کلمه

60. psychopathology
معنی کلمه

61. dailiness
معنی کلمه

62. nurturance
معنی کلمه

63. girlhood
معنی کلمه

64. rumspringa
معنی کلمه

65. childlessness
معنی کلمه

66. neuromotor
معنی کلمه

67. hyperphagia
معنی کلمه

68. teenagers
معنی کلمه

70. preadult
معنی کلمه

71. diapause
معنی کلمه

72. firstborn
معنی کلمه

73. widowhood
معنی کلمه

75. educations
معنی کلمه

78. menstruation
معنی کلمه

79. companionate
معنی کلمه

80. juvenescence
معنی کلمه

81. rebelliousness
معنی کلمه

82. estrous cycle
معنی کلمه

83. neural tube
معنی کلمه

84. preteenager
معنی کلمه

86. puerperal psychosis
معنی کلمه

87. assortative mating
معنی کلمه

88. pudginess
معنی کلمه

89. gestation
معنی کلمه

90. decrepitude
معنی کلمه

91. giftedness
معنی کلمه

92. bulimia nervosa
معنی کلمه

93. dementia
معنی کلمه

94. maturescent
معنی کلمه

95. fatherlessness
معنی کلمه

96. orphanhood
معنی کلمه

97. finitude
معنی کلمه

98. depression
معنی کلمه

99. impulsiveness
معنی کلمه

100. preemies
معنی کلمه

معنی  adulthood به فارسی