معنی فارسی کلمه adopters:

پذیرندگان

کاربرد adopters در جمله:

صفات مرتبط با adopters:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adopters:

معنی  adopters به فارسی