معنی فارسی کلمه adolescents:

نوجوانان

کاربرد adolescents در جمله:

صفات مرتبط با adolescents:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adolescents:

10. stripling
معنی کلمه

12. teenagers
معنی کلمه

14. children
معنی کلمه

15. adolescence
معنی کلمه

18. youngsters
معنی کلمه

21. juveniles
معنی کلمه

24. learners
معنی کلمه

28. youthful
معنی کلمه

30. adolescente
معنی کلمه

31. jeunesse
معنی کلمه

32. juventud
معنی کلمه

33. preschoolers
معنی کلمه

35. preteens
معنی کلمه

38. enuresis
معنی کلمه

39. patients
معنی کلمه

40. schizophrenics
معنی کلمه

41. toddlers
معنی کلمه

43. bulimia nervosa
معنی کلمه

44. newborns
معنی کلمه

45. neonates
معنی کلمه

46. unipolar depression
معنی کلمه

47. pubertal
معنی کلمه

48. alcoholics
معنی کلمه

49. preadolescence
معنی کلمه

50. dysthymia
معنی کلمه

53. hypersomnia
معنی کلمه

55. prevalence
معنی کلمه

56. antidepressants
معنی کلمه

57. hypochondriasis
معنی کلمه

58. kindergarteners
معنی کلمه

59. pregnancies
معنی کلمه

61. morbidities
معنی کلمه

63. dysmenorrhea
معنی کلمه

65. generalized epilepsy
معنی کلمه

66. atopic eczema
معنی کلمه

67. dental caries
معنی کلمه

68. depressives
معنی کلمه

69. otitis media
معنی کلمه

70. hypospadias
معنی کلمه

72. pediatric
معنی کلمه

73. psychopathology
معنی کلمه

74. postpartum
معنی کلمه

75. compulsivity
معنی کلمه

76. menarche
معنی کلمه

77. asthmatics
معنی کلمه

78. psychostimulant
معنی کلمه

79. depressive disorder
معنی کلمه

80. preschool
معنی کلمه

82. juvenile delinquency
معنی کلمه

83. vesicoureteral reflux
معنی کلمه

84. psychotic depression
معنی کلمه

85. diabetics
معنی کلمه

86. anorexia nervosa
معنی کلمه

87. inhalants
معنی کلمه

88. status epilepticus
معنی کلمه

89. acne vulgaris
معنی کلمه

90. blepharospasm
معنی کلمه

91. behaviors
معنی کلمه

93. attention deficit hyperactivity disorder
معنی کلمه

94. preemies
معنی کلمه

95. caregivers
معنی کلمه

96. puerperal psychosis
معنی کلمه

97. disorders
معنی کلمه

98. dysphoric
معنی کلمه

99. neuromotor
معنی کلمه

100. bronchiolitis
معنی کلمه

معنی  adolescents به فارسی