کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با admonished

2. reprimanded
معنی کلمه

5. chastened
معنی کلمه

9. cautioned
معنی کلمه

11. chastised
معنی کلمه

13. upbraided
معنی کلمه

15. castigated
معنی کلمه

16. implored
معنی کلمه

17. reproached
معنی کلمه

18. lambasted
معنی کلمه

19. censured
معنی کلمه

21. excoriated
معنی کلمه

22. counseled
معنی کلمه

23. instructed
معنی کلمه

24. apologized
معنی کلمه

25. entreated
معنی کلمه

26. enjoined
معنی کلمه

27. criticized
معنی کلمه

28. beseeched
معنی کلمه

29. reminded
معنی کلمه

31. lectured
معنی کلمه

33. commended
معنی کلمه

37. pilloried
معنی کلمه

38. assailed
معنی کلمه

39. retorted
معنی کلمه

40. remonstrated
معنی کلمه

41. appealed
معنی کلمه

44. hectored
معنی کلمه

45. harangued
معنی کلمه

46. lamented
معنی کلمه

50. bemoaned
معنی کلمه

51. denounced
معنی کلمه

54. regretted
معنی کلمه

55. belittled
معنی کلمه

56. disobeyed
معنی کلمه

57. ridiculed
معنی کلمه

60. challenged
معنی کلمه

62. objected
معنی کلمه

65. applauded
معنی کلمه

67. extolled
معنی کلمه

69. advocated
معنی کلمه

70. complained
معنی کلمه

72. interjected
معنی کلمه

76. badgered
معنی کلمه

78. emphasized
معنی کلمه

79. grumbled
معنی کلمه

80. insulted
معنی کلمه

83. disparaged
معنی کلمه

84. bellyached
معنی کلمه

85. slandering
معنی کلمه

86. gestured
معنی کلمه

87. fulminated
معنی کلمه

89. condemned
معنی کلمه

90. scandalizing
معنی کلمه

94. hesitated
معنی کلمه

95. gesticulated
معنی کلمه

97. disagreed
معنی کلمه

100. inveighed
معنی کلمه

معنی  admonished به فارسی