معنی فارسی کلمه admitting

اعتراف

کاربرد admitting در جمله