معنی فارسی کلمه admitting:

اعتراف

کاربرد admitting در جمله:

صفات مرتبط با admitting:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با admitting:

1. acknowledging
معنی کلمه

2. confessing
معنی کلمه

3. accepting
معنی کلمه

5. conceding
معنی کلمه

6. admission
معنی کلمه

7. approving
معنی کلمه

8. recognizing
معنی کلمه

10. admittance
معنی کلمه

11. admissions
معنی کلمه

12. attesting
معنی کلمه

13. authorizing
معنی کلمه

14. absorbing
معنی کلمه

15. receiving
معنی کلمه

16. recognize
معنی کلمه

17. allowing
معنی کلمه

18. acceptance
معنی کلمه

19. supporting
معنی کلمه

20. permitting
معنی کلمه

21. recognition
معنی کلمه

22. licensing
معنی کلمه

27. authorising
معنی کلمه

28. recognising
معنی کلمه

29. insisting
معنی کلمه

30. revealing
معنی کلمه

31. apologizing
معنی کلمه

32. claiming
معنی کلمه

33. disclosing
معنی کلمه

34. committing
معنی کلمه

36. believing
معنی کلمه

38. suggesting
معنی کلمه

39. realizing
معنی کلمه

40. declaring
معنی کلمه

41. concedes
معنی کلمه

44. professing
معنی کلمه

46. alleging
معنی کلمه

47. insinuating
معنی کلمه

48. implying
معنی کلمه

49. quitting
معنی کلمه

51. discovering
معنی کلمه

52. exposing
معنی کلمه

53. intimating
معنی کلمه

54. concealing
معنی کلمه

55. reprimanded
معنی کلمه

56. asserting
معنی کلمه

57. confided
معنی کلمه

58. absolving
معنی کلمه

59. betraying
معنی کلمه

60. pretending
معنی کلمه

62. regretted
معنی کلمه

63. criticizing
معنی کلمه

64. divulging
معنی کلمه

66. dismissing
معنی کلمه

67. confirming
معنی کلمه

68. concluding
معنی کلمه

69. resigning
معنی کلمه

70. accusing
معنی کلمه

71. implicating
معنی کلمه

72. embarrassed
معنی کلمه

76. condoning
معنی کلمه

77. presuming
معنی کلمه

81. mentioning
معنی کلمه

82. announcing
معنی کلمه

84. repaying
معنی کلمه

85. exonerating
معنی کلمه

86. rejecting
معنی کلمه

87. premeditating
معنی کلمه

88. convinced
معنی کلمه

90. suspecting
معنی کلمه

91. acquitted
معنی کلمه

92. overstating
معنی کلمه

93. convicting
معنی کلمه

94. inferring
معنی کلمه

96. disgraced
معنی کلمه

97. rebuking
معنی کلمه

98. disassociating
معنی کلمه

100. excusing
معنی کلمه

معنی  admitting به فارسی