کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با admitted

1. confessed
معنی کلمه

2. acknowledged
معنی کلمه

4. self-confessed
معنی کلمه

8. professed
معنی کلمه

9. understood
معنی کلمه

10. consented
معنی کلمه

11. declared
معنی کلمه

12. concurred
معنی کلمه

15. admission
معنی کلمه

16. hospitalized
معنی کلمه

18. confession
معنی کلمه

19. accepted
معنی کلمه

20. acquiesced
معنی کلمه

22. admissions
معنی کلمه

24. transferred
معنی کلمه

25. received
معنی کلمه

27. endorsed
معنی کلمه

32. recognized
معنی کلمه

33. inducted
معنی کلمه

37. welcomed
معنی کلمه

38. enrolled
معنی کلمه

40. disallowed
معنی کلمه

42. interned
معنی کلمه

44. introduced
معنی کلمه

46. condoned
معنی کلمه

49. included
معنی کلمه

50. inadmissible
معنی کلمه

51. admissible
معنی کلمه

53. approved
معنی کلمه

55. authorized
معنی کلمه

56. recognize
معنی کلمه

58. authorised
معنی کلمه

59. accommodated
معنی کلمه

60. qualified
معنی کلمه

61. screened
معنی کلمه

62. selected
معنی کلمه

63. tolerated
معنی کلمه

65. licensed
معنی کلمه

66. supported
معنی کلمه

67. permitted
معنی کلمه

68. entertained
معنی کلمه

69. recognised
معنی کلمه

70. supports
معنی کلمه

72. imported
معنی کلمه

74. permissible
معنی کلمه

75. recognition
معنی کلمه

76. incorporated
معنی کلمه

77. allowable
معنی کلمه

78. recognise
معنی کلمه

79. hospitalised
معنی کلمه

80. convoked
معنی کلمه

81. empowered
معنی کلمه

83. entitled
معنی کلمه

84. insisted
معنی کلمه

88. regretted
معنی کلمه

89. revealed
معنی کلمه

90. confided
معنی کلمه

91. apologized
معنی کلمه

93. stressed
معنی کلمه

94. intimated
معنی کلمه

95. testified
معنی کلمه

97. contended
معنی کلمه

98. indicated
معنی کلمه

99. suggested
معنی کلمه

100. acquitted
معنی کلمه

معنی  admitted به فارسی