معنی فارسی کلمه admission's:

پذیرش را

کاربرد admission's در جمله:

1. Normal admission's to the left , members to the right . Put your sticker on and then enter the museum to your right .

صفات مرتبط با admission's:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با admission's:

2. acceptance
معنی کلمه

4. accepting
معنی کلمه

6. accession
معنی کلمه

7. acknowledgement
معنی کلمه

8. acknowledgment
معنی کلمه

9. adherence
معنی کلمه

10. adhesion
معنی کلمه

11. admissibility
معنی کلمه

12. admissions
معنی کلمه

13. admittance
معنی کلمه

14. adoption
معنی کلمه

15. allowance
معنی کلمه

16. appreciation
معنی کلمه

17. approval
معنی کلمه

19. authorisation
معنی کلمه

20. confession
معنی کلمه

21. coverage
معنی کلمه

22. eligibility
معنی کلمه

23. enrolment
معنی کلمه

24. entering
معنی کلمه

25. entitlement
معنی کلمه

26. entrance
معنی کلمه

30. hospitality
معنی کلمه

33. importation
معنی کلمه

34. imported
معنی کلمه

35. importing
معنی کلمه

36. inclusion
معنی کلمه

42. licensing
معنی کلمه

43. membership
معنی کلمه

44. placement
معنی کلمه

45. qualification
معنی کلمه

46. reception
معنی کلمه

47. recognition
معنی کلمه

48. recognize
معنی کلمه

49. recruitment
معنی کلمه

50. registration
معنی کلمه

52. annexation
معنی کلمه

55. confessions
معنی کلمه

57. employment
معنی کلمه

59. examination
معنی کلمه

63. inscription
معنی کلمه

66. something
معنی کلمه

68. suscipiency
معنی کلمه

70. acknowledge
معنی کلمه

71. admission charge
معنی کلمه

72. admission fee
معنی کلمه

73. admission price
معنی کلمه

74. admissive
معنی کلمه

76. application
معنی کلمه

78. concession
معنی کلمه

80. entrance fee
معنی کلمه

81. entrance money
معنی کلمه

82. estoppel
معنی کلمه

85. induction
معنی کلمه

88. matriculation
معنی کلمه

89. naturalization
معنی کلمه

90. price of admission
معنی کلمه

91. readmission
معنی کلمه

95. academic requirement
معنی کلمه

96. accredit
معنی کلمه

97. accredited
معنی کلمه

99. admissible
معنی کلمه

100. admissory
معنی کلمه

معنی  admission's به فارسی