کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با admiring

2. overlooking
معنی کلمه

4. marveling
معنی کلمه

10. enraptured
معنی کلمه

11. complimenting
معنی کلمه

13. mesmerized
معنی کلمه

14. grinning
معنی کلمه

16. savoring
معنی کلمه

17. openmouthed
معنی کلمه

18. glancing
معنی کلمه

19. chatting
معنی کلمه

20. perusing
معنی کلمه

22. entranced
معنی کلمه

23. glowering
معنی کلمه

24. eyeballing
معنی کلمه

25. discoursing
معنی کلمه

29. remarking
معنی کلمه

30. regaling
معنی کلمه

31. picturing
معنی کلمه

33. saluting
معنی کلمه

34. giggling
معنی کلمه

35. scowling
معنی کلمه

37. enthralled
معنی کلمه

38. lounging
معنی کلمه

39. praising
معنی کلمه

40. chuckling
معنی کلمه

41. applauding
معنی کلمه

45. critiquing
معنی کلمه

47. imagining
معنی کلمه

49. reveling
معنی کلمه

50. reminiscing
معنی کلمه

51. squinting
معنی کلمه

53. blushing
معنی کلمه

54. idolizing
معنی کلمه

55. daydreaming
معنی کلمه

56. bespeckled
معنی کلمه

57. strolling
معنی کلمه

59. eulogizing
معنی کلمه

60. prancing
معنی کلمه

61. stroking
معنی کلمه

63. fascinated
معنی کلمه

64. tittered
معنی کلمه

65. glimpsing
معنی کلمه

68. gesturing
معنی کلمه

70. adorning
معنی کلمه

71. disdaining
معنی کلمه

74. sketching
معنی کلمه

75. caressing
معنی کلمه

76. watching
معنی کلمه

78. preening
معنی کلمه

80. goggling
معنی کلمه

81. rhapsodizing
معنی کلمه

82. cherishing
معنی کلمه

84. enjoying
معنی کلمه

85. smirking
معنی کلمه

88. serenading
معنی کلمه

93. disporting
معنی کلمه

94. despising
معنی کلمه

95. exalting
معنی کلمه

96. photographing
معنی کلمه

97. pottered
معنی کلمه

99. delighting
معنی کلمه

100. supplicating
معنی کلمه

معنی  admiring به فارسی