معنی فارسی کلمه admirers:

تحسین

کاربرد admirers در جمله:

صفات مرتبط با admirers:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با admirers:

1. supporter
معنی کلمه

3. protagonist
معنی کلمه

7. supporters
معنی کلمه

11. detractors
معنی کلمه

12. acolytes
معنی کلمه

13. adulation
معنی کلمه

14. admiration
معنی کلمه

15. adoration
معنی کلمه

16. followers
معنی کلمه

17. devotees
معنی کلمه

18. onlookers
معنی کلمه

19. contemporaries
معنی کلمه

21. plaudits
معنی کلمه

22. aficionados
معنی کلمه

23. groupies
معنی کلمه

25. mourners
معنی کلمه

29. accolades
معنی کلمه

30. bibliophiles
معنی کلمه

31. affection
معنی کلمه

32. tributes
معنی کلمه

33. acquaintances
معنی کلمه

34. tirelessness
معنی کلمه

35. cognoscenti
معنی کلمه

37. loyalists
معنی کلمه

40. doubters
معنی کلمه

41. glitterati
معنی کلمه

43. derision
معنی کلمه

44. sympathizers
معنی کلمه

45. sycophants
معنی کلمه

46. ovations
معنی کلمه

47. literati
معنی کلمه

49. connoisseurs
معنی کلمه

52. charisma
معنی کلمه

53. adherents
معنی کلمه

56. enthusiasts
معنی کلمه

57. eccentricities
معنی کلمه

58. dignitaries
معنی کلمه

59. idolisation
معنی کلمه

60. habitues
معنی کلمه

61. audaciousness
معنی کلمه

63. culturati
معنی کلمه

64. skeptics
معنی کلمه

65. biographer
معنی کلمه

66. classicists
معنی کلمه

68. approbation
معنی کلمه

69. english cocker spaniel
معنی کلمه

70. compatriots
معنی کلمه

71. romantics
معنی کلمه

73. notables
معنی کلمه

74. applause
معنی کلمه

75. standing ovation
معنی کلمه

76. felicities
معنی کلمه

77. countrymen
معنی کلمه

79. luminaries
معنی کلمه

80. countryfolk
معنی کلمه

81. hosannas
معنی کلمه

82. fanatics
معنی کلمه

83. flatterers
معنی کلمه

84. lytton strachey
معنی کلمه

86. panegyrics
معنی کلمه

89. affability
معنی کلمه

90. geniality
معنی کلمه

91. bookishness
معنی کلمه

92. perspicacity
معنی کلمه

93. epigones
معنی کلمه

96. bon vivant
معنی کلمه

98. garrulousness
معنی کلمه

99. eminences
معنی کلمه

100. farewells
معنی کلمه

معنی  admirers به فارسی