معنی فارسی کلمه admired:

تحسین

کاربرد admired در جمله:

1. colorful chic facades admired architecture as a Plaza de ayuntamiento this prestigious square is one of the

صفات مرتبط با admired:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با admired:

3. appreciated
معنی کلمه

4. appreciative
معنی کلمه

5. admirable
معنی کلمه

6. surprised
معنی کلمه

7. worshipped
معنی کلمه

8. impressive
معنی کلمه

14. respected
معنی کلمه

16. disliked
معنی کلمه

18. idolized
معنی کلمه

19. impressed
معنی کلمه

21. remembered
معنی کلمه

23. endeared
معنی کلمه

24. despised
معنی کلمه

25. marveled
معنی کلمه

28. lionized
معنی کلمه

29. complimented
معنی کلمه

31. emulated
معنی کلمه

34. venerated
معنی کلمه

35. eulogized
معنی کلمه

37. mistrusted
معنی کلمه

39. fascinated
معنی کلمه

40. detested
معنی کلمه

41. personified
معنی کلمه

42. distinguished
معنی کلمه

43. resented
معنی کلمه

44. extolled
معنی کلمه

45. renowned
معنی کلمه

48. astounded
معنی کلمه

49. applauded
معنی کلمه

50. acclaimed
معنی کلمه

51. imitated
معنی کلمه

52. worshiped
معنی کلمه

53. distrusted
معنی کلمه

55. recognized
معنی کلمه

56. esteemed
معنی کلمه

57. vilified
معنی کلمه

59. inspired
معنی کلمه

60. disdained
معنی کلمه

61. embraced
معنی کلمه

62. championed
معنی کلمه

63. hankered
معنی کلمه

65. excelled
معنی کلمه

66. enamored
معنی کلمه

67. captivated
معنی کلمه

68. mentored
معنی کلمه

71. mesmerized
معنی کلمه

72. entranced
معنی کلمه

75. exemplified
معنی کلمه

76. intrigued
معنی کلمه

77. relished
معنی کلمه

78. congratulated
معنی کلمه

81. enthralled
معنی کلمه

83. cherished
معنی کلمه

84. astonished
معنی کلمه

89. cultivated
معنی کلمه

90. treasured
معنی کلمه

93. instilled
معنی کلمه

94. regarded
معنی کلمه

95. nurtured
معنی کلمه

96. abhorred
معنی کلمه

97. commended
معنی کلمه

98. disparaged
معنی کلمه

99. celebrated
معنی کلمه

100. reverenced
معنی کلمه

معنی  admired به فارسی