معنی فارسی کلمه admired

تحسین

کاربرد admired در جمله

1. colorful chic facades admired architecture as a Plaza de ayuntamiento this prestigious square is one of the