معنی فارسی کلمه adjustments

تنظیمات

کاربرد adjustments در جمله