معنی فارسی کلمه adjustments:

تنظیمات

کاربرد adjustments در جمله:

صفات مرتبط با adjustments:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adjustments:

معنی  adjustments به فارسی