معنی فارسی کلمه adjusting:

منطبق

کاربرد adjusting در جمله:

صفات مرتبط با adjusting:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adjusting:

1. adjustment
معنی کلمه

3. adjustments
معنی کلمه

6. modifying
معنی کلمه

10. readjustment
معنی کلمه

11. revising
معنی کلمه

12. correcting
معنی کلمه

14. aligning
معنی کلمه

15. smoothing
معنی کلمه

16. updating
معنی کلمه

18. accommodating
معنی کلمه

21. alignment
معنی کلمه

23. amending
معنی کلمه

24. matching
معنی کلمه

25. rectifying
معنی کلمه

26. tightening
معنی کلمه

27. tailoring
معنی کلمه

28. sharpening
معنی کلمه

29. modulating
معنی کلمه

30. responding
معنی کلمه

32. adaptive
معنی کلمه

33. regulating
معنی کلمه

35. refining
معنی کلمه

36. harmonizing
معنی کلمه

37. adjuster
معنی کلمه

39. realignment
معنی کلمه

40. modification
معنی کلمه

41. approving
معنی کلمه

42. revision
معنی کلمه

46. customize
معنی کلمه

48. conditioning
معنی کلمه

51. snapping
معنی کلمه

52. adaptations
معنی کلمه

54. adaption
معنی کلمه

55. adaptability
معنی کلمه

56. restructuring
معنی کلمه

60. wrapping
معنی کلمه

61. restructure
معنی کلمه

64. reorientation
معنی کلمه

66. adaptation
معنی کلمه

69. reshuffle
معنی کلمه

73. refinement
معنی کلمه

75. valuation
معنی کلمه

76. recovery
معنی کلمه

77. conformity
معنی کلمه

79. habilitation
معنی کلمه

80. reorganization
معنی کلمه

83. amendment
معنی کلمه

84. customization
معنی کلمه

85. fine-tune
معنی کلمه

86. fine-tuning
معنی کلمه

87. readjusting
معنی کلمه

88. realigning
معنی کلمه

89. reorienting
معنی کلمه

91. readjust
معنی کلمه

92. acclimating
معنی کلمه

93. calibrating
معنی کلمه

94. tweaking
معنی کلمه

95. calculating
معنی کلمه

96. transitioning
معنی کلمه

97. balancing
معنی کلمه

98. shifting
معنی کلمه

99. switching
معنی کلمه

100. orienting
معنی کلمه

معنی  adjusting به فارسی