معنی فارسی کلمه adjusted:

تنظیم

کاربرد adjusted در جمله:

1. was selling in India for , adjusted for inflation , only $1 per pound .
معنی adjusted

صفات مرتبط با adjusted:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adjusted:

معنی  adjusted به فارسی