معنی فارسی کلمه adjectives:

صفت

کاربرد adjectives در جمله:

صفات مرتبط با adjectives:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adjectives:

1. adjectival
معنی کلمه

2. procedural
معنی کلمه

4. descriptors
معنی کلمه

5. descriptions
معنی کلمه

6. attributes
معنی کلمه

7. qualifiers
معنی کلمه

8. superlatives
معنی کلمه

13. verbiage
معنی کلمه

15. coinages
معنی کلمه

16. descriptive adjective
معنی کلمه

17. buzzwords
معنی کلمه

18. epithets
معنی کلمه

19. metaphors
معنی کلمه

20. phraseology
معنی کلمه

21. participles
معنی کلمه

22. hyperboles
معنی کلمه

24. split infinitive
معنی کلمه

26. monikers
معنی کلمه

27. exclamation
معنی کلمه

28. analogies
معنی کلمه

29. alliteration
معنی کلمه

30. expletives
معنی کلمه

31. profanities
معنی کلمه

32. bons mots
معنی کلمه

33. circumlocutions
معنی کلمه

34. neologisms
معنی کلمه

35. catchwords
معنی کلمه

37. syllables
معنی کلمه

38. epigrams
معنی کلمه

39. locution
معنی کلمه

40. etymologies
معنی کلمه

41. homophones
معنی کلمه

42. consonants
معنی کلمه

43. mot juste
معنی کلمه

44. euphemisms
معنی کلمه

45. invectives
معنی کلمه

47. diminutives
معنی کلمه

48. thesaurus
معنی کلمه

50. connotations
معنی کلمه

53. cusswords
معنی کلمه

54. catchphrases
معنی کلمه

55. colloquialisms
معنی کلمه

56. prepositions
معنی کلمه

58. aphorisms
معنی کلمه

59. couplets
معنی کلمه

61. honorifics
معنی کلمه

62. dictionary definition
معنی کلمه

63. verbosity
معنی کلمه

64. pronouns
معنی کلمه

66. journalese
معنی کلمه

67. punctuation
معنی کلمه

69. qualities
معنی کلمه

70. sarcasms
معنی کلمه

71. swearwords
معنی کلمه

72. gobbledygook
معنی کلمه

74. archaisms
معنی کلمه

75. meanings
معنی کلمه

77. expressions
معنی کلمه

78. generalizations
معنی کلمه

80. wordplay
معنی کلمه

81. pluperfect
معنی کلمه

82. conjugations
معنی کلمه

83. paragraphs
معنی کلمه

84. vocabulary
معنی کلمه

85. malapropism
معنی کلمه

86. mnemonics
معنی کلمه

88. tautologies
معنی کلمه

89. modifiers
معنی کلمه

90. declarative sentence
معنی کلمه

91. mispronunciations
معنی کلمه

93. onomatopoeia
معنی کلمه

94. genitive
معنی کلمه

96. platitudes
معنی کلمه

97. grandiloquence
معنی کلمه

98. witticism
معنی کلمه

99. loanwords
معنی کلمه

100. encomiums
معنی کلمه

معنی  adjectives به فارسی