معنی فارسی کلمه adhered

رعایت، پایبند

کاربرد adhered در جمله