معنی فارسی کلمه adhered:

رعایت

کاربرد adhered در جمله:

صفات مرتبط با adhered:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adhered:

2. conformed
معنی کلمه

5. adherence
معنی کلمه

7. fulfilled
معنی کلمه

9. implemented
معنی کلمه

10. maintained
معنی کلمه

11. adherent
معنی کلمه

12. compliance
معنی کلمه

14. satisfied
معنی کلمه

16. embraced
معنی کلمه

18. accepted
معنی کلمه

19. followed
معنی کلمه

20. observed
معنی کلمه

21. endorsed
معنی کلمه

24. monitored
معنی کلمه

25. respected
معنی کلمه

28. ratified
معنی کلمه

30. observance
معنی کلمه

33. subscribed
معنی کلمه

34. committed
معنی کلمه

35. achieved
معنی کلمه

36. attained
معنی کلمه

38. retained
معنی کلمه

42. fulfilment
معنی کلمه

45. delivered
معنی کلمه

46. accession
معنی کلمه

49. enrolled
معنی کلمه

51. detained
معنی کلمه

53. honoured
معنی کلمه

55. disregarded
معنی کلمه

56. contravened
معنی کلمه

57. deviated
معنی کلمه

58. stipulated
معنی کلمه

59. dictated
معنی کلمه

61. codified
معنی کلمه

63. enunciated
معنی کلمه

64. breached
معنی کلمه

65. comported
معنی کلمه

66. governed
معنی کلمه

67. enshrined
معنی کلمه

68. abrogated
معنی کلمه

70. inculcated
معنی کلمه

71. transgressed
معنی کلمه

73. formulated
معنی کلمه

75. repudiated
معنی کلمه

76. contradicts
معنی کلمه

77. formalized
معنی کلمه

78. embodied
معنی کلمه

79. respecting
معنی کلمه

80. disobeyed
معنی کلمه

81. espoused
معنی کلمه

82. promulgated
معنی کلمه

83. subverted
معنی کلمه

84. superseded
معنی کلمه

85. understood
معنی کلمه

87. breeched
معنی کلمه

88. circumvented
معنی کلمه

89. prescribed
معنی کلمه

90. subscribes
معنی کلمه

91. reexamined
معنی کلمه

92. propounded
معنی کلمه

93. articulated
معنی کلمه

94. sticking
معنی کلمه

95. supported
معنی کلمه

96. instituted
معنی کلمه

97. overridden
معنی کلمه

98. reviewed
معنی کلمه

99. consulted
معنی کلمه

100. emulated
معنی کلمه

معنی  adhered به فارسی