کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با adds

2. contribute
معنی کلمه

14. add together
معنی کلمه

20. explains
معنی کلمه

22. introduces
معنی کلمه

26. heightens
معنی کلمه

27. enhances
معنی کلمه

28. augments
معنی کلمه

29. accentuates
معنی کلمه

30. contributes
معنی کلمه

31. maintains
معنی کلمه

34. clarifies
معنی کلمه

36. complements
معنی کلمه

38. reinforces
معنی کلمه

40. strengthens
معنی کلمه

43. provides
معنی کلمه

46. incorporates
معنی کلمه

48. includes
معنی کلمه

49. complicates
معنی کلمه

51. delivers
معنی کلمه

52. enriches
معنی کلمه

54. generates
معنی کلمه

56. contains
معنی کلمه

57. represents
معنی کلمه

60. indicates
معنی کلمه

61. improves
معنی کلمه

62. embodies
معنی کلمه

65. features
معنی کلمه

66. aggravates
معنی کلمه

67. intensifies
معنی کلمه

70. contends
معنی کلمه

73. integrates
معنی کلمه

76. transposes
معنی کلمه

77. complement
معنی کلمه

78. additions
معنی کلمه

80. inflicts
معنی کلمه

83. computes
معنی کلمه

85. specifies
معنی کلمه

86. incorporating
معنی کلمه

88. increases
معنی کلمه

90. complete
معنی کلمه

91. domesticates
معنی کلمه

92. increase
معنی کلمه

93. aggregates
معنی کلمه

98. supplements
معنی کلمه

99. addendum
معنی کلمه

معنی  adds به فارسی