معنی فارسی کلمه addresses:

آدرس

کاربرد addresses در جمله:

1. numbers in phone numbers and addresses . I’ll start here with phone numbers . Our phone numbers ,
معنی addresses

صفات مرتبط با addresses:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با addresses:

معنی  addresses به فارسی