کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با addresses

9. destination
معنی کلمه

11. speak to
معنی کلمه

14. come up to
معنی کلمه

15. computer address
معنی کلمه

16. name and address
معنی کلمه

17. savoir-faire
معنی کلمه

19. identifies
معنی کلمه

21. addressees
معنی کلمه

22. outlines
معنی کلمه

23. resolves
معنی کلمه

24. recognizes
معنی کلمه

25. accommodates
معنی کلمه

26. satisfies
معنی کلمه

27. presents
معنی کلمه

28. eliminates
معنی کلمه

33. corrects
معنی کلمه

35. pertains
معنی کلمه

36. confronts
معنی کلمه

37. highlights
معنی کلمه

38. incorporates
معنی کلمه

39. discusses
معنی کلمه

40. encompasses
معنی کلمه

43. responds
معنی کلمه

45. contains
معنی کلمه

46. examines
معنی کلمه

47. mentions
معنی کلمه

48. embraces
معنی کلمه

49. assesses
معنی کلمه

51. includes
معنی کلمه

52. reflects
معنی کلمه

53. fulfills
معنی کلمه

55. overcomes
معنی کلمه

57. captures
معنی کلمه

60. integrates
معنی کلمه

61. explores
معنی کلمه

62. involves
معنی کلمه

64. corresponds
معنی کلمه

66. describes
معنی کلمه

67. coordinates
معنی کلمه

70. location
معنی کلمه

72. focusses
معنی کلمه

75. headings
معنی کلمه

76. answered
معنی کلمه

78. provides
معنی کلمه

79. evaluates
معنی کلمه

83. directions
معنی کلمه

85. contacts
معنی کلمه

86. mailings
معنی کلمه

87. complies
معنی کلمه

88. comprises
معنی کلمه

89. purports
معنی کلمه

90. investigates
معنی کلمه

92. locations
معنی کلمه

93. analyzes
معنی کلمه

94. considers
معنی کلمه

معنی  addresses به فارسی