معنی فارسی کلمه addressed:

خطاب

کاربرد addressed در جمله:

1. have addressed this by constructing
معنی addressed

2. and she addressed this very question
معنی addressed

3. addressed not just with words but with
معنی addressed

4. addressed correctly if you are meeting a

5. maybe being addressed by somebody who works at a hotel , they might call out to you with

6. and addressed everybody personally .
معنی addressed

صفات مرتبط با addressed:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با addressed:

معنی  addressed به فارسی