معنی فارسی کلمه additions:

مضافات، ملحقات

کاربرد additions در جمله:

صفات مرتبط با additions:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با additions:

معنی  additions به فارسی