کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با additions

3. summation
معنی کلمه

6. accession
معنی کلمه

7. improvements
معنی کلمه

8. expansions
معنی کلمه

9. inclusions
معنی کلمه

11. extensions
معنی کلمه

12. acquisitions
معنی کلمه

13. inclusion
معنی کلمه

14. developments
معنی کلمه

15. complement
معنی کلمه

16. acquisition
معنی کلمه

18. complements
معنی کلمه

19. addendum
معنی کلمه

20. updating
معنی کلمه

21. amendments
معنی کلمه

23. increases
معنی کلمه

25. elements
معنی کلمه

26. contributions
معنی کلمه

28. enlargements
معنی کلمه

29. purchases
معنی کلمه

31. entrants
معنی کلمه

34. additional
معنی کلمه

35. creations
معنی کلمه

36. appendices
معنی کلمه

37. accessions
معنی کلمه

38. supplement
معنی کلمه

40. supplements
معنی کلمه

41. additives
معنی کلمه

44. increased
معنی کلمه

45. inscriptions
معنی کلمه

46. takeovers
معنی کلمه

48. engagements
معنی کلمه

51. allowances
معنی کلمه

52. deductions
معنی کلمه

53. aggregates
معنی کلمه

54. surcharges
معنی کلمه

55. increments
معنی کلمه

57. inscription
معنی کلمه

59. procurement
معنی کلمه

63. addendums
معنی کلمه

66. attachés
معنی کلمه

67. augmentations
معنی کلمه

68. clarifications
معنی کلمه

69. completions
معنی کلمه

71. plug-ins
معنی کلمه

72. procurements
معنی کلمه

73. supplementaries
معنی کلمه

74. echelons
معنی کلمه

75. enhancements
معنی کلمه

78. refinements
معنی کلمه

79. alterations
معنی کلمه

80. modifications
معنی کلمه

82. revisions
معنی کلمه

83. features
معنی کلمه

84. adjustments
معنی کلمه

85. offerings
معنی کلمه

86. renovations
معنی کلمه

87. selections
معنی کلمه

88. alternations
معنی کلمه

90. departures
معنی کلمه

91. evolutions
معنی کلمه

92. newcomers
معنی کلمه

93. replacements
معنی کلمه

96. innovations
معنی کلمه

98. deletions
معنی کلمه

100. surprises
معنی کلمه

معنی  additions به فارسی