معنی فارسی کلمه adding:

اضافه کردن

کاربرد adding در جمله:

صفات مرتبط با adding:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adding:

2. referring
معنی کلمه

3. stressing
معنی کلمه

8. explaining
معنی کلمه

9. emphasizing
معنی کلمه

10. introducing
معنی کلمه

11. indicating
معنی کلمه

12. specifying
معنی کلمه

16. assuring
معنی کلمه

17. contributing
معنی کلمه

18. addition
معنی کلمه

19. confirming
معنی کلمه

20. increasing
معنی کلمه

21. according
معنی کلمه

22. clarifying
معنی کلمه

23. complementing
معنی کلمه

24. inserting
معنی کلمه

25. considering
معنی کلمه

26. incorporating
معنی کلمه

29. crediting
معنی کلمه

31. deleting
معنی کلمه

32. additions
معنی کلمه

33. attaching
معنی کلمه

34. integrating
معنی کلمه

35. fortifying
معنی کلمه

36. compounding
معنی کلمه

38. exacerbating
معنی کلمه

39. accentuating
معنی کلمه

40. aggravating
معنی کلمه

42. including
معنی کلمه

43. inclusion
معنی کلمه

44. supplementing
معنی کلمه

45. appending
معنی کلمه

46. increased
معنی کلمه

48. annexing
معنی کلمه

51. embedding
معنی کلمه

53. aggregating
معنی کلمه

54. aggregation
معنی کلمه

55. mainstreaming
معنی کلمه

56. addendum
معنی کلمه

58. incorporation
معنی کلمه

59. aggregator
معنی کلمه

60. aggregate
معنی کلمه

61. registration
معنی کلمه

63. attaché
معنی کلمه

65. explained
معنی کلمه

66. emphasized
معنی کلمه

67. remarked
معنی کلمه

68. acknowledged
معنی کلمه

70. elaborated
معنی کلمه

71. clarified
معنی کلمه

72. asserted
معنی کلمه

73. reiterating
معنی کلمه

75. believes
معنی کلمه

76. indicated
معنی کلمه

79. retorted
معنی کلمه

80. suggested
معنی کلمه

83. insisted
معنی کلمه

84. implying
معنی کلمه

85. foresees
معنی کلمه

86. concedes
معنی کلمه

87. reassured
معنی کلمه

88. intimated
معنی کلمه

89. emphasising
معنی کلمه

90. cautioned
معنی کلمه

95. augmenting
معنی کلمه

96. creating
معنی کلمه

98. attributing
معنی کلمه

100. putting
معنی کلمه

معنی  adding به فارسی