معنی فارسی کلمه addicts:

معتادان

کاربرد addicts در جمله:

صفات مرتبط با addicts:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با addicts:

2. addictions
معنی کلمه

9. consumers
معنی کلمه

10. followers
معنی کلمه

13. hopheads
معنی کلمه

15. alcoholics
معنی کلمه

16. addiction
معنی کلمه

17. druggies
معنی کلمه

18. drug addiction
معنی کلمه

19. drug addict
معنی کلمه

20. offenders
معنی کلمه

22. heroin addict
معنی کلمه

23. inebriates
معنی کلمه

24. diacetylmorphine
معنی کلمه

26. gamblers
معنی کلمه

28. criminals
معنی کلمه

29. adolescents
معنی کلمه

30. methadone
معنی کلمه

31. teenagers
معنی کلمه

32. crack addict
معنی کلمه

33. heroin addiction
معنی کلمه

34. schizophrenics
معنی کلمه

35. shopaholics
معنی کلمه

37. substance abuse
معنی کلمه

38. runaways
معنی کلمه

39. prostitutes
معنی کلمه

41. depressives
معنی کلمه

42. substance abuser
معنی کلمه

43. glue sniffing
معنی کلمه

49. workaholics
معنی کلمه

51. parolees
معنی کلمه

53. alcoholism
معنی کلمه

54. cocaine addiction
معنی کلمه

55. convicts
معنی کلمه

56. perverts
معنی کلمه

58. drinkers
معنی کلمه

59. delinquents
معنی کلمه

60. mentally ill
معنی کلمه

61. insomniacs
معنی کلمه

67. tipplers
معنی کلمه

68. sufferers
معنی کلمه

69. cocaine addict
معنی کلمه

70. probationers
معنی کلمه

71. cravings
معنی کلمه

72. potheads
معنی کلمه

73. patients
معنی کلمه

74. overdoses
معنی کلمه

79. derelicts
معنی کلمه

80. jailbirds
معنی کلمه

81. nicotine addiction
معنی کلمه

82. recidivism
معنی کلمه

83. homeless
معنی کلمه

85. lawbreakers
معنی کلمه

86. ketamine
معنی کلمه

87. percodan
معنی کلمه

88. hoarders
معنی کلمه

89. cokehead
معنی کلمه

90. cokeheads
معنی کلمه

91. psychotics
معنی کلمه

93. dependancy
معنی کلمه

94. psychotherapy
معنی کلمه

96. naloxone
معنی کلمه

100. hypochondriacs
معنی کلمه

معنی  addicts به فارسی