معنی فارسی کلمه addicting:

اعتیاد

کاربرد addicting در جمله:

صفات مرتبط با addicting:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با addicting:

1. addictive
معنی کلمه

3. engrossing
معنی کلمه

4. enjoyable
معنی کلمه

5. pleasurable
معنی کلمه

6. satisfying
معنی کلمه

7. captivating
معنی کلمه

9. danceable
معنی کلمه

10. rewarding
معنی کلمه

11. unenjoyable
معنی کلمه

12. entertaining
معنی کلمه

13. enrapturing
معنی کلمه

14. hallucinogenic
معنی کلمه

15. destructible
معنی کلمه

16. exhilarating
معنی کلمه

17. seductive
معنی کلمه

19. abusable
معنی کلمه

20. adrenalized
معنی کلمه

22. delicious
معنی کلمه

24. endorphin
معنی کلمه

25. nonaddictive
معنی کلمه

26. listenable
معنی کلمه

27. alluring
معنی کلمه

29. hypnotic
معنی کلمه

30. hardcore
معنی کلمه

31. downloadable
معنی کلمه

32. annoying
معنی کلمه

33. hilarious
معنی کلمه

34. learnable
معنی کلمه

35. psychoactive
معنی کلمه

36. entrancing
معنی کلمه

39. simplistic
معنی کلمه

40. playable
معنی کلمه

43. intuitive
معنی کلمه

45. compulsive
معنی کلمه

46. repetitious
معنی کلمه

47. repetitive
معنی کلمه

48. orgasmic
معنی کلمه

49. consuming
معنی کلمه

50. cathartic
معنی کلمه

51. enthralling
معنی کلمه

53. hummable
معنی کلمه

55. submerse
معنی کلمه

56. monotonous
معنی کلمه

57. flavorful
معنی کلمه

58. constipating
معنی کلمه

60. exciting
معنی کلمه

61. chocolaty
معنی کلمه

62. disorienting
معنی کلمه

64. escapist
معنی کلمه

65. frabjous
معنی کلمه

66. freebase
معنی کلمه

67. scrumptious
معنی کلمه

68. irresistible
معنی کلمه

69. singable
معنی کلمه

70. pocketable
معنی کلمه

71. mindless
معنی کلمه

72. mesmerizing
معنی کلمه

74. enticing
معنی کلمه

75. antitumour
معنی کلمه

76. disenchanting
معنی کلمه

77. suspenseful
معنی کلمه

78. endearing
معنی کلمه

79. distractible
معنی کلمه

80. caffeinated
معنی کلمه

81. roleplaying
معنی کلمه

82. spellbinding
معنی کلمه

83. satiated
معنی کلمه

84. digestible
معنی کلمه

85. believable
معنی کلمه

86. visceral
معنی کلمه

87. dangerous
معنی کلمه

88. flavourful
معنی کلمه

90. synesthetic
معنی کلمه

93. titillating
معنی کلمه

95. tempting
معنی کلمه

98. ritualized
معنی کلمه

100. uncomparable
معنی کلمه

معنی  addicting به فارسی