معنی فارسی کلمه addicted:

افیونی، معتاد

کاربرد addicted در جمله:

صفات مرتبط با addicted:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با addicted:

معنی  addicted به فارسی