کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با addicted

2. alcoholic
معنی کلمه

4. dependent
معنی کلمه

6. inveterate
معنی کلمه

7. dependant
معنی کلمه

8. alcohol-dependent
معنی کلمه

9. drug-addicted
معنی کلمه

10. strung-out
معنی کلمه

11. confirmed
معنی کلمه

12. addictive
معنی کلمه

13. obsessed
معنی کلمه

14. dependency
معنی کلمه

20. administrated
معنی کلمه

28. infatuated
معنی کلمه

29. bingeing
معنی کلمه

30. besotted
معنی کلمه

31. desensitized
معنی کلمه

32. desensitised
معنی کلمه

33. overdosed
معنی کلمه

35. hallucinate
معنی کلمه

38. jonesing
معنی کلمه

39. overindulged
معنی کلمه

40. depressed
معنی کلمه

41. hypnotized
معنی کلمه

42. enamored
معنی کلمه

43. freebasing
معنی کلمه

45. engrossed
معنی کلمه

46. glamorized
معنی کلمه

48. habituated
معنی کلمه

49. ingesting
معنی کلمه

52. medicated
معنی کلمه

53. incontinent
معنی کلمه

55. entranced
معنی کلمه

56. snorting
معنی کلمه

59. disillusioned
معنی کلمه

60. consumed
معنی کلمه

62. relapsing
معنی کلمه

65. guzzling
معنی کلمه

67. enraptured
معنی کلمه

68. detoxing
معنی کلمه

70. corrupted
معنی کلمه

71. overdrink
معنی کلمه

72. shitfaced
معنی کلمه

75. satiated
معنی کلمه

76. befogged
معنی کلمه

77. glamourise
معنی کلمه

79. desensitise
معنی کلمه

80. befriend
معنی کلمه

81. detoxified
معنی کلمه

82. divorced
معنی کلمه

85. orgasmed
معنی کلمه

86. nauseated
معنی کلمه

87. orgasming
معنی کلمه

88. constipated
معنی کلمه

89. dabbling
معنی کلمه

90. entrapped
معنی کلمه

91. fascinated
معنی کلمه

92. frequenting
معنی کلمه

96. overstimulated
معنی کلمه

97. chroming
معنی کلمه

98. disgusts
معنی کلمه

99. disenchanted
معنی کلمه

100. brainwashed
معنی کلمه

معنی  addicted به فارسی