کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با adapted

3. adaptations
معنی کلمه

4. adaptable
معنی کلمه

6. adaptation
معنی کلمه

7. developed
معنی کلمه

11. reworked
معنی کلمه

12. inspired
معنی کلمه

16. adaptability
معنی کلمه

19. conceived
معنی کلمه

21. accommodated
معنی کلمه

22. fashioned
معنی کلمه

23. designed
معنی کلمه

24. equipped
معنی کلمه

26. adjusting
معنی کلمه

27. conformed
معنی کلمه

29. refitted
معنی کلمه

30. accommodate
معنی کلمه

33. customized
معنی کلمه

34. redesigned
معنی کلمه

35. tailoring
معنی کلمه

36. upgraded
معنی کلمه

38. adaptive
معنی کلمه

39. converted
معنی کلمه

40. adjusted
معنی کلمه

41. remodeled
معنی کلمه

42. calibrated
معنی کلمه

46. customised
معنی کلمه

47. modulated
معنی کلمه

48. accommodating
معنی کلمه

49. suitable
معنی کلمه

53. serviced
معنی کلمه

56. resilient
معنی کلمه

57. accessible
معنی کلمه

58. arranged
معنی کلمه

59. reformed
معنی کلمه

60. oriented
معنی کلمه

61. responsive
معنی کلمه

62. individualized
معنی کلمه

66. retrofit
معنی کلمه

67. targeted
معنی کلمه

68. regulated
معنی کلمه

70. personalized
معنی کلمه

71. appropriate
معنی کلمه

73. enabling
معنی کلمه

74. reflective
معنی کلمه

75. adjustment
معنی کلمه

76. friendly
معنی کلمه

77. sensitive
معنی کلمه

78. relevant
معنی کلمه

79. convenient
معنی کلمه

80. adequate
معنی کلمه

81. commensurate
معنی کلمه

83. accommodation
معنی کلمه

85. habilitation
معنی کلمه

86. proportionate
معنی کلمه

89. custom-made
معنی کلمه

90. customization
معنی کلمه

91. fine-tuned
معنی کلمه

92. normalized
معنی کلمه

93. paratransit
معنی کلمه

94. readjusted
معنی کلمه

95. tailor-made
معنی کلمه

96. well-suited
معنی کلمه

معنی  adapted به فارسی