معنی فارسی کلمه acts:

عملیات، اعمال

کاربرد acts در جمله:

صفات مرتبط با acts:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acts:

1. acts of the apostles
معنی کلمه

4. atrocities
معنی کلمه

6. activities
معنی کلمه

8. manifestations
معنی کلمه

9. instances
معنی کلمه

10. offenses
معنی کلمه

11. assaults
معنی کلمه

12. occurrences
معنی کلمه

13. aggressions
معنی کلمه

14. incidents
معنی کلمه

17. performs
معنی کلمه

18. misdeeds
معنی کلمه

19. behavior
معنی کلمه

21. behaviors
معنی کلمه

22. performances
معنی کلمه

23. functions
معنی کلمه

30. phenomena
معنی کلمه

32. gestures
معنی کلمه

33. initiatives
معنی کلمه

34. measures
معنی کلمه

35. violence
معنی کلمه

40. enactments
معنی کلمه

42. exactions
معنی کلمه

44. instruments
معنی کلمه

46. provisions
معنی کلمه

47. practices
معنی کلمه

48. violations
معنی کلمه

49. malpractices
معنی کلمه

50. bombings
معنی کلمه

51. committed
معنی کلمه

52. observances
معنی کلمه

56. developments
معنی کلمه

57. statutes
معنی کلمه

58. exercises
معنی کلمه

59. statements
معنی کلمه

60. intervenes
معنی کلمه

61. transactions
معنی کلمه

62. episodes
معنی کلمه

63. proceedings
معنی کلمه

65. decisions
معنی کلمه

66. responds
معنی کلمه

69. conducts
معنی کلمه

71. procedures
معنی کلمه

72. businesses
معنی کلمه

73. operates
معنی کلمه

75. provides
معنی کلمه

77. operation
معنی کلمه

79. celebrations
معنی کلمه

81. legislation
معنی کلمه

85. operations
معنی کلمه

88. dispositions
معنی کلمه

90. offences
معنی کلمه

91. behaviour
معنی کلمه

95. documents
معنی کلمه

100. records
معنی کلمه

معنی  acts به فارسی