معنی فارسی کلمه actors

بازیگران

کاربرد actors در جمله