معنی فارسی کلمه actors:

بازیگران

کاربرد actors در جمله:

صفات مرتبط با actors:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با actors:

معنی  actors به فارسی