معنی فارسی کلمه activating:

فعال

کاربرد activating در جمله:

1. But your brain is like a magnet and starts getting answer , answer , answer , because that part of the brain they call it "the reticular activating system" that determines your focus .
معنی activating

صفات مرتبط با activating:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با activating:

معنی  activating به فارسی