کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با activating

1. energizing
معنی کلمه

2. actuating
معنی کلمه

3. causative
معنی کلمه

4. initiating
معنی کلمه

5. reactivation
معنی کلمه

6. mobilizing
معنی کلمه

8. triggering
معنی کلمه

9. stimulating
معنی کلمه

11. checking
معنی کلمه

12. enabling
معنی کلمه

13. rejuvenating
معنی کلمه

14. effectuating
معنی کلمه

16. stimulation
معنی کلمه

17. mobilization
معنی کلمه

18. selecting
معنی کلمه

19. reinvigorating
معنی کلمه

20. actuation
معنی کلمه

21. reviving
معنی کلمه

22. revitalizing
معنی کلمه

27. invigorating
معنی کلمه

28. elicitation
معنی کلمه

31. enablement
معنی کلمه

33. reinvigoration
معنی کلمه

34. platelet
معنی کلمه

37. revitalization
معنی کلمه

38. operating
معنی کلمه

41. mobilising
معنی کلمه

42. operationalization
معنی کلمه

43. reactivating
معنی کلمه

44. deactivating
معنی کلمه

45. resetting
معنی کلمه

46. reactivate
معنی کلمه

47. unlocking
معنی کلمه

48. modifying
معنی کلمه

49. disconnecting
معنی کلمه

50. modulating
معنی کلمه

51. inserting
معنی کلمه

52. installing
معنی کلمه

53. attaching
معنی کلمه

54. disables
معنی کلمه

55. fortifying
معنی کلمه

57. alerting
معنی کلمه

58. inhibiting
معنی کلمه

59. synchronizing
معنی کلمه

60. orienting
معنی کلمه

62. switching
معنی کلمه

63. secreting
معنی کلمه

64. replenishing
معنی کلمه

65. augmenting
معنی کلمه

66. elevating
معنی کلمه

67. parasympathetic nervous system
معنی کلمه

70. attuning
معنی کلمه

71. neutralizing
معنی کلمه

72. configuring
معنی کلمه

73. toggling
معنی کلمه

74. innervate
معنی کلمه

75. establishing
معنی کلمه

76. calibrating
معنی کلمه

77. immobilizing
معنی کلمه

78. signaling
معنی کلمه

79. dephosphorylation
معنی کلمه

80. initialise
معنی کلمه

81. reticular activating system
معنی کلمه

82. reinforcing
معنی کلمه

83. potentiating
معنی کلمه

84. cingulate
معنی کلمه

85. bolstering
معنی کلمه

86. validating
معنی کلمه

88. deleting
معنی کلمه

89. enhancing
معنی کلمه

90. transmitting
معنی کلمه

91. reabsorption
معنی کلمه

92. suppressing
معنی کلمه

93. recharging
معنی کلمه

94. actuates
معنی کلمه

95. chemotactic
معنی کلمه

96. mitogenic
معنی کلمه

97. amplifying
معنی کلمه

98. introducing
معنی کلمه

99. monoamine
معنی کلمه

100. afferent
معنی کلمه

معنی  activating به فارسی