کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با activates

7. spark off
معنی کلمه

8. touch off
معنی کلمه

9. trigger off
معنی کلمه

10. triggers
معنی کلمه

11. initiates
معنی کلمه

12. actuates
معنی کلمه

14. energizes
معنی کلمه

19. furthers
معنی کلمه

21. operates
معنی کلمه

25. commemorates
معنی کلمه

27. flourishes
معنی کلمه

29. actively
معنی کلمه

30. operatives
معنی کلمه

33. militants
معنی کلمه

34. activists
معنی کلمه

36. deactivates
معنی کلمه

37. disables
معنی کلمه

38. modulates
معنی کلمه

40. stimulates
معنی کلمه

42. suppresses
معنی کلمه

43. inactivates
معنی کلمه

44. vibrates
معنی کلمه

45. synchronizes
معنی کلمه

48. optimizes
معنی کلمه

49. modifies
معنی کلمه

51. simulates
معنی کلمه

52. notifies
معنی کلمه

54. transmits
معنی کلمه

55. amplifies
معنی کلمه

57. counteracts
معنی کلمه

58. innervate
معنی کلمه

59. immobilizes
معنی کلمه

60. mediates
معنی کلمه

61. inhibits
معنی کلمه

62. attenuates
معنی کلمه

63. replenishes
معنی کلمه

64. integrates
معنی کلمه

65. orchestrates
معنی کلمه

66. fluoresces
معنی کلمه

67. utilizes
معنی کلمه

68. enhances
معنی کلمه

69. catalyzes
معنی کلمه

72. transduce
معنی کلمه

73. fortifies
معنی کلمه

74. replicates
معنی کلمه

75. communicates
معنی کلمه

76. secretes
معنی کلمه

77. configures
معنی کلمه

78. interacts
معنی کلمه

79. attaches
معنی کلمه

80. incapacitates
معنی کلمه

82. accelerates
معنی کلمه

84. regenerates
معنی کلمه

86. depletes
معنی کلمه

89. responds
معنی کلمه

90. incorporates
معنی کلمه

91. programmed
معنی کلمه

93. penetrates
معنی کلمه

94. illuminates
معنی کلمه

95. diffuses
معنی کلمه

96. detaches
معنی کلمه

97. potentiated
معنی کلمه

98. depresses
معنی کلمه

100. reattaches
معنی کلمه

معنی  activates به فارسی