معنی فارسی کلمه activated:

فعال

کاربرد activated در جمله:

صفات مرتبط با activated:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با activated:

معنی  activated به فارسی