کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با activated

6. inactivated
معنی کلمه

8. mobilized
معنی کلمه

10. implemented
معنی کلمه

12. detonated
معنی کلمه

13. operated
معنی کلمه

14. illuminated
معنی کلمه

17. actioned
معنی کلمه

19. launched
معنی کلمه

21. triggered
معنی کلمه

22. selected
معنی کلمه

23. stimulated
معنی کلمه

25. energized
معنی کلمه

26. fluorescence
معنی کلمه

29. disabled
معنی کلمه

31. reworked
معنی کلمه

32. unleashed
معنی کلمه

33. generated
معنی کلمه

34. initiated
معنی کلمه

38. commenced
معنی کلمه

48. commissioned
معنی کلمه

49. infrequent
معنی کلمه

51. energised
معنی کلمه

52. lymphokine
معنی کلمه

53. mobilised
معنی کلمه

56. reactivated
معنی کلمه

57. deactivated
معنی کلمه

58. programmed
معنی کلمه

59. installed
معنی کلمه

60. configured
معنی کلمه

61. innervated
معنی کلمه

62. disables
معنی کلمه

63. immobilized
معنی کلمه

64. reactivate
معنی کلمه

65. replenished
معنی کلمه

66. vibrating
معنی کلمه

67. assigned
معنی کلمه

68. demodulate
معنی کلمه

69. reassigned
معنی کلمه

70. fluoresces
معنی کلمه

71. notifies
معنی کلمه

75. inserted
معنی کلمه

77. reinstalled
معنی کلمه

78. designated
معنی کلمه

82. simulated
معنی کلمه

83. actuates
معنی کلمه

84. reprogram
معنی کلمه

85. transduce
معنی کلمه

87. adsorbing
معنی کلمه

88. retrieved
معنی کلمه

89. monitored
معنی کلمه

91. potentiated
معنی کلمه

93. depolarized
معنی کلمه

94. outfitted
معنی کلمه

96. preheats
معنی کلمه

97. recharged
معنی کلمه

100. malfunctioned
معنی کلمه

معنی  activated به فارسی