معنی فارسی کلمه actions:

اقدامات

کاربرد actions در جمله:

صفات مرتبط با actions:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با actions:

2. activeness
معنی کلمه

3. legal action
معنی کلمه

4. military action
معنی کلمه

5. action at law
معنی کلمه

6. natural action
معنی کلمه

7. natural process
معنی کلمه

10. measures
معنی کلمه

11. policies
معنی کلمه

14. decisions
معنی کلمه

15. behaviors
معنی کلمه

16. statements
معنی کلمه

17. activities
معنی کلمه

18. initiatives
معنی کلمه

20. incidents
معنی کلمه

24. dealings
معنی کلمه

25. responses
معنی کلمه

27. proceedings
معنی کلمه

28. machinations
معنی کلمه

29. demarches
معنی کلمه

30. determinations
معنی کلمه

31. practices
معنی کلمه

32. movements
معنی کلمه

33. intervention
معنی کلمه

35. gestures
معنی کلمه

37. precautions
معنی کلمه

38. undertakings
معنی کلمه

39. lawsuits
معنی کلمه

40. developments
معنی کلمه

42. response
معنی کلمه

43. procedures
معنی کلمه

44. prosecutions
معنی کلمه

45. attitudes
معنی کلمه

47. achievements
معنی کلمه

48. litigation
معنی کلمه

49. remedies
معنی کلمه

50. operations
معنی کلمه

51. processes
معنی کلمه

52. exercises
معنی کلمه

55. recourse
معنی کلمه

56. transactions
معنی کلمه

57. initiative
معنی کلمه

59. missions
معنی کلمه

63. provisions
معنی کلمه

66. operation
معنی کلمه

67. measurements
معنی کلمه

69. arrangements
معنی کلمه

70. documents
معنی کلمه

71. procedure
معنی کلمه

73. movement
معنی کلمه

74. speeches
معنی کلمه

75. complaints
معنی کلمه

76. safeguards
معنی کلمه

77. actionable
معنی کلمه

78. projects
معنی کلمه

79. securities
معنی کلمه

80. workings
معنی کلمه

81. shareholdings
معنی کلمه

83. realization
معنی کلمه

87. campaigns
معنی کلمه

91. exercise
معنی کلمه

92. energies
معنی کلمه

93. approaches
معنی کلمه

94. bombings
معنی کلمه

98. business
معنی کلمه

99. instruments
معنی کلمه

100. manoeuvres
معنی کلمه

معنی  actions به فارسی