معنی فارسی کلمه acrylic:

ماوراء بنفش-fa

کاربرد acrylic در جمله:

صفات مرتبط با acrylic:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acrylic:

1. acrylic paint
معنی کلمه

2. acrylic resin
معنی کلمه

3. acrylic fiber
معنی کلمه

4. acrylate resin
معنی کلمه

8. watercolor
معنی کلمه

11. encaustic
معنی کلمه

14. polymethyl methacrylate
معنی کلمه

15. fiberglass
معنی کلمه

18. plexiglass
معنی کلمه

19. urethane
معنی کلمه

21. polyurethane
معنی کلمه

22. adhesive
معنی کلمه

23. polypropylene
معنی کلمه

25. masonite
معنی کلمه

28. drypoint
معنی کلمه

29. monotype
معنی کلمه

30. underpainting
معنی کلمه

31. semigloss
معنی کلمه

32. scratchboard
معنی کلمه

33. sculptural
معنی کلمه

34. lacquers
معنی کلمه

35. dichroic
معنی کلمه

36. canvases
معنی کلمه

37. paintings
معنی کلمه

39. translucent
معنی کلمه

40. pearlized
معنی کلمه

41. glasswork
معنی کلمه

42. serigraphy
معنی کلمه

43. textured
معنی کلمه

45. pyrography
معنی کلمه

46. epoxy resin
معنی کلمه

47. stained glass
معنی کلمه

48. plastisol
معنی کلمه

49. embroidery hoop
معنی کلمه

50. marbleizing
معنی کلمه

51. etchings
معنی کلمه

52. polyvinyl
معنی کلمه

54. troweled
معنی کلمه

56. collages
معنی کلمه

57. laminate
معنی کلمه

59. paintable
معنی کلمه

60. decoupage
معنی کلمه

61. silicone
معنی کلمه

62. graphite
معنی کلمه

63. silkscreens
معنی کلمه

66. ultrasuede
معنی کلمه

67. emulsion
معنی کلمه

68. charcoals
معنی کلمه

69. mezzotint
معنی کلمه

70. floorcloth
معنی کلمه

71. lacelike
معنی کلمه

73. stainless steel
معنی کلمه

74. acaroid resin
معنی کلمه

75. plastic laminate
معنی کلمه

76. openwork
معنی کلمه

77. sgraffito
معنی کلمه

78. aquatints
معنی کلمه

80. opalescent
معنی کلمه

81. woodcuts
معنی کلمه

82. photopolymer
معنی کلمه

83. woodgrain
معنی کلمه

84. decorative
معنی کلمه

85. silicone rubber
معنی کلمه

86. poster color
معنی کلمه

87. photochromatic
معنی کلمه

88. stitchery
معنی کلمه

89. plyboard
معنی کلمه

90. collaged
معنی کلمه

91. silverpoint
معنی کلمه

92. sculptures
معنی کلمه

93. iridescent
معنی کلمه

95. thermosetting resin
معنی کلمه

96. unframed
معنی کلمه

97. colorfast
معنی کلمه

98. palette knife
معنی کلمه

99. photogram
معنی کلمه

100. fusible
معنی کلمه

معنی  acrylic به فارسی