معنی فارسی کلمه acres:

هکتار

کاربرد acres در جمله:

1. Over 1 million acres burned , and thousands of homes

2. At more than a thousand acres , Golden Gate Park stretches almost halfway across

صفات مرتبط با acres:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acres:

4. landed estate
معنی کلمه

7. shoreline
معنی کلمه

12. surfaces
معنی کلمه

15. farmland
معنی کلمه

17. ranchland
معنی کلمه

18. forestland
معنی کلمه

19. parkland
معنی کلمه

21. square foot
معنی کلمه

24. inholding
معنی کلمه

25. easement
معنی کلمه

26. greenbelt
معنی کلمه

27. frontage
معنی کلمه

28. pastureland
معنی کلمه

29. bottomland
معنی کلمه

31. wetlands
معنی کلمه

32. meadowland
معنی کلمه

33. subdivisions
معنی کلمه

34. virgin forest
معنی کلمه

35. property
معنی کلمه

36. townhouses
معنی کلمه

37. landowners
معنی کلمه

38. cropland
معنی کلمه

39. grassland
معنی کلمه

40. condominiums
معنی کلمه

41. floodplain
معنی کلمه

42. tideland
معنی کلمه

43. marshland
معنی کلمه

44. shorefront
معنی کلمه

45. shortleaf pine
معنی کلمه

46. landholdings
معنی کلمه

47. flood plain
معنی کلمه

48. appraised value
معنی کلمه

49. orange grove
معنی کلمه

50. riparian forest
معنی کلمه

51. woodlands
معنی کلمه

52. outbuildings
معنی کلمه

53. homesite
معنی کلمه

54. leasehold
معنی کلمه

56. saplings
معنی کلمه

57. shelterbelt
معنی کلمه

59. uinta mountains
معنی کلمه

60. rezoning
معنی کلمه

61. timberland
معنی کلمه

63. longleaf pine
معنی کلمه

64. hectarage
معنی کلمه

67. riverfront
معنی کلمه

68. hayfield
معنی کلمه

70. butternut tree
معنی کلمه

71. tableland
معنی کلمه

74. curriers
معنی کلمه

77. leafy spurge
معنی کلمه

78. brushland
معنی کلمه

79. greenway
معنی کلمه

82. headwaters
معنی کلمه

83. garry oak
معنی کلمه

84. conservancy
معنی کلمه

86. redevelopment
معنی کلمه

88. rangeland
معنی کلمه

90. platting
معنی کلمه

91. reservior
معنی کلمه

92. hillside
معنی کلمه

93. cattle ranch
معنی کلمه

94. cow pasture
معنی کلمه

96. eminent domain
معنی کلمه

97. scrub oak
معنی کلمه

99. timbering
معنی کلمه

معنی  acres به فارسی