معنی فارسی کلمه acquisitions:

خرید

کاربرد acquisitions در جمله:

صفات مرتبط با acquisitions:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acquisitions:

معنی  acquisitions به فارسی