کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با acquisitions

1. acquirement
معنی کلمه

2. attainment
معنی کلمه

3. accomplishment
معنی کلمه

6. takeovers
معنی کلمه

7. acquiring
معنی کلمه

11. purchases
معنی کلمه

12. additions
معنی کلمه

13. takeover
معنی کلمه

14. acquires
معنی کلمه

15. dispositions
معنی کلمه

16. purchase
معنی کلمه

17. holdings
معنی کلمه

18. sourcing
معنی کلمه

19. procurement
معنی کلمه

22. conquests
معنی کلمه

23. purchasing
معنی کلمه

25. purchased
معنی کلمه

27. achievements
معنی کلمه

28. accessions
معنی کلمه

30. procuring
معنی کلمه

32. shopping
معنی کلمه

33. aeronautical
معنی کلمه

37. supplies
معنی کلمه

38. possessions
معنی کلمه

39. printers
معنی کلمه

40. supplying
معنی کلمه

41. belongings
معنی کلمه

43. buybacks
معنی کلمه

44. procurements
معنی کلمه

45. redemptions
معنی کلمه

47. divestiture
معنی کلمه

48. divesture
معنی کلمه

49. synergies
معنی کلمه

50. acquirer
معنی کلمه

51. transaction
معنی کلمه

52. expansions
معنی کلمه

54. capital expenditure
معنی کلمه

55. investments
معنی کلمه

56. leveraged buyout
معنی کلمه

57. scissortail
معنی کلمه

58. megadeal
معنی کلمه

59. recapitalization
معنی کلمه

62. restructuring
معنی کلمه

63. refinancing
معنی کلمه

64. divestment
معنی کلمه

65. leaseback
معنی کلمه

66. profitability
معنی کلمه

67. strategic
معنی کلمه

68. balance sheet
معنی کلمه

69. private placement
معنی کلمه

71. repurchase
معنی کلمه

72. ventures
معنی کلمه

73. inorganic
معنی کلمه

74. offerings
معنی کلمه

75. subsidiaries
معنی کلمه

76. consolidation
معنی کلمه

77. greenfield
معنی کلمه

78. collotype
معنی کلمه

79. portfolio
معنی کلمه

80. due diligence
معنی کلمه

82. diversification
معنی کلمه

84. incurrence
معنی کلمه

85. mezzanine financing
معنی کلمه

87. rockport
معنی کلمه

88. operations
معنی کلمه

89. earnings
معنی کلمه

90. shareholder
معنی کلمه

91. cash flow
معنی کلمه

93. valuation
معنی کلمه

94. carbonari
معنی کلمه

95. geographies
معنی کلمه

96. flotation
معنی کلمه

97. business
معنی کلمه

98. sigmatron
معنی کلمه

99. integration
معنی کلمه

100. spinoff
معنی کلمه

معنی  acquisitions به فارسی