معنی فارسی کلمه acquiring

کسب

کاربرد acquiring در جمله