معنی فارسی کلمه acquiring:

کسب

کاربرد acquiring در جمله:

صفات مرتبط با acquiring:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acquiring:

2. acquisition
معنی کلمه

3. obtaining
معنی کلمه

5. acquisitions
معنی کلمه

7. procuring
معنی کلمه

8. developing
معنی کلمه

9. purchasing
معنی کلمه

10. securing
معنی کلمه

11. acquirer
معنی کلمه

12. purchase
معنی کلمه

14. takeover
معنی کلمه

15. purchased
معنی کلمه

16. attaining
معنی کلمه

18. possessing
معنی کلمه

19. generating
معنی کلمه

21. becoming
معنی کلمه

22. accessing
معنی کلمه

24. catching
معنی کلمه

25. collecting
معنی کلمه

27. incurring
معنی کلمه

28. sourcing
معنی کلمه

29. absorbing
معنی کلمه

30. achieving
معنی کلمه

31. building
معنی کلمه

32. receiving
معنی کلمه

33. contracting
معنی کلمه

34. learning
معنی کلمه

35. assuming
معنی کلمه

37. purchaser
معنی کلمه

38. procurement
معنی کلمه

40. gathering
معنی کلمه

43. securement
معنی کلمه

45. recipient
معنی کلمه

46. take-over
معنی کلمه

47. divesting
معنی کلمه

48. transferring
معنی کلمه

49. outbidding
معنی کلمه

51. disposing
معنی کلمه

52. reacquire
معنی کلمه

53. retaining
معنی کلمه

54. integrating
معنی کلمه

55. supplying
معنی کلمه

56. overpaying
معنی کلمه

58. consummating
معنی کلمه

59. relocating
معنی کلمه

60. pursuing
معنی کلمه

62. diversifying
معنی کلمه

63. consolidating
معنی کلمه

65. upgrading
معنی کلمه

66. repurchasing
معنی کلمه

67. establishing
معنی کلمه

68. foraying
معنی کلمه

69. converting
معنی کلمه

70. constructing
معنی کلمه

71. expanding
معنی کلمه

72. reacquired
معنی کلمه

73. extracting
معنی کلمه

74. assembling
معنی کلمه

75. expropriating
معنی کلمه

77. redeveloping
معنی کلمه

78. investing
معنی کلمه

80. utilizing
معنی کلمه

81. locating
معنی کلمه

82. syndicating
معنی کلمه

84. commercializing
معنی کلمه

85. reclaiming
معنی کلمه

86. assimilating
معنی کلمه

87. reselling
معنی کلمه

88. amassing
معنی کلمه

89. augmenting
معنی کلمه

90. unloading
معنی کلمه

91. snagging
معنی کلمه

92. capitalizing
معنی کلمه

93. producing
معنی کلمه

95. distributing
معنی کلمه

96. managing
معنی کلمه

99. courting
معنی کلمه

100. leveraging
معنی کلمه

معنی  acquiring به فارسی