کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با acquired

1. nonheritable
معنی کلمه

2. noninheritable
معنی کلمه

3. reacquired
معنی کلمه

4. acquisition
معنی کلمه

6. purchased
معنی کلمه

7. acquisitions
معنی کلمه

9. developed
معنی کلمه

10. purchase
معنی کلمه

11. obtained
معنی کلمه

12. inherited
معنی کلمه

13. procured
معنی کلمه

14. absorbed
معنی کلمه

15. established
معنی کلمه

17. expropriated
معنی کلمه

20. contracted
معنی کلمه

24. attained
معنی کلمه

25. incurred
معنی کلمه

26. extracted
معنی کلمه

27. possessed
معنی کلمه

28. generated
معنی کلمه

31. received
معنی کلمه

33. accumulated
معنی کلمه

37. collected
معنی کلمه

38. provided
معنی کلمه

39. realized
معنی کلمه

41. recovered
معنی کلمه

42. forfeited
معنی کلمه

43. achieved
معنی کلمه

44. mastered
معنی کلمه

46. produced
معنی کلمه

48. redeemed
معنی کلمه

49. obtaining
معنی کلمه

51. conquered
معنی کلمه

52. garnered
معنی کلمه

54. undertaken
معنی کلمه

55. conferred
معنی کلمه

56. retrieved
معنی کلمه

57. captured
معنی کلمه

68. infected
معنی کلمه

73. commuted
معنی کلمه

74. committed
معنی کلمه

75. accomplished
معنی کلمه

77. learning
معنی کلمه

78. enriched
معنی کلمه

82. procurement
معنی کلمه

83. foregone
معنی کلمه

85. gathered
معنی کلمه

87. accomplishments
معنی کلمه

88. achievements
معنی کلمه

91. achievement
معنی کلمه

92. attainments
معنی کلمه

93. shrunken
معنی کلمه

95. hospital
معنی کلمه

98. community
معنی کلمه

معنی  acquired به فارسی