معنی فارسی کلمه acquired:

فرا گرفته، مکتسب، اکتسابی

کاربرد acquired در جمله:

1. . . . acquired it ages ago , just in case .

2. But you've acquired something that's more danger than protection .

3. the widow acquired 40 000 books and oversaw every last detail
معنی acquired

صفات مرتبط با acquired:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acquired:

معنی  acquired به فارسی