کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با acquire

9. acquisition
معنی کلمه

10. purchase
معنی کلمه

14. acquisitions
معنی کلمه

15. purchased
معنی کلمه

17. takeover
معنی کلمه

23. establish
معنی کلمه

24. purchasing
معنی کلمه

25. obtaining
معنی کلمه

29. generate
معنی کلمه

33. procuring
معنی کلمه

43. retrieve
معنی کلمه

48. accumulate
معنی کلمه

49. obtained
معنی کلمه

51. development
معنی کلمه

59. takeovers
معنی کلمه

62. securing
معنی کلمه

63. inculcate
معنی کلمه

67. procurement
معنی کلمه

73. obtainable
معنی کلمه

76. achieving
معنی کلمه

80. building
معنی کلمه

83. achieved
معنی کلمه

85. studying
معنی کلمه

86. learning
معنی کلمه

معنی  acquire به فارسی