معنی فارسی کلمه acquiescence:

رضایت‌، تن‌ در دادن‌، موافقت‌.

کاربرد acquiescence در جمله:

1. And with that much introduction , that and a ready acquiescence to terms and a couple of sovereigns flung upon the table , he took up his quarters in the inn .

صفات مرتبط با acquiescence:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acquiescence:

4. complicity
معنی کلمه

5. passivity
معنی کلمه

7. quiescence
معنی کلمه

8. connivance
معنی کلمه

9. concurrence
معنی کلمه

10. passiveness
معنی کلمه

11. collusion
معنی کلمه

12. acceptance
معنی کلمه

13. imprimatur
معنی کلمه

14. approval
معنی کلمه

16. indulgence
معنی کلمه

17. unspoken
معنی کلمه

18. tolerate
معنی کلمه

19. endorsement
معنی کلمه

20. leniency
معنی کلمه

22. accession
معنی کلمه

23. tolerance
معنی کلمه

24. unwritten
معنی کلمه

25. accordance
معنی کلمه

26. complacency
معنی کلمه

27. agreement
معنی کلمه

29. acknowledgement
معنی کلمه

31. adoption
معنی کلمه

32. downstream
معنی کلمه

33. go-ahead
معنی کلمه

34. subservience
معنی کلمه

35. servility
معنی کلمه

36. indifference
معنی کلمه

37. appeasement
معنی کلمه

38. submissiveness
معنی کلمه

39. obsequiousness
معنی کلمه

40. inaction
معنی کلمه

41. repudiation
معنی کلمه

42. approbation
معنی کلمه

43. coercion
معنی کلمه

44. intransigence
معنی کلمه

45. complaisance
معنی کلمه

46. capitulation
معنی کلمه

47. intransigency
معنی کلمه

48. disavowal
معنی کلمه

49. subjugation
معنی کلمه

50. subjection
معنی کلمه

51. cravenness
معنی کلمه

52. ineffectuality
معنی کلمه

53. duplicity
معنی کلمه

54. nonacquiescence
معنی کلمه

55. fecklessness
معنی کلمه

56. timidity
معنی کلمه

57. pusillanimity
معنی کلمه

58. truckling
معنی کلمه

59. belligerency
معنی کلمه

60. spinelessness
معنی کلمه

61. tacit consent
معنی کلمه

62. recalcitrance
معنی کلمه

63. obstinacy
معنی کلمه

65. emasculation
معنی کلمه

66. disapprobation
معنی کلمه

67. arrogance
معنی کلمه

68. genuflection
معنی کلمه

69. placation
معنی کلمه

70. cajolery
معنی کلمه

71. callousness
معنی کلمه

72. cowardice
معنی کلمه

75. solicitousness
معنی کلمه

76. insolence
معنی کلمه

77. temporizing
معنی کلمه

79. ingratiation
معنی کلمه

80. barbarisms
معنی کلمه

81. mendacity
معنی کلمه

82. belligerence
معنی کلمه

83. toadying
معنی کلمه

84. countenance
معنی کلمه

85. delegitimation
معنی کلمه

86. assentation
معنی کلمه

87. overlordship
معنی کلمه

89. vacillation
معنی کلمه

90. toleration
معنی کلمه

91. ingratitude
معنی کلمه

92. exculpation
معنی کلمه

93. prevarication
معنی کلمه

94. warmongering
معنی کلمه

95. aggrandizement
معنی کلمه

97. obstructionism
معنی کلمه

98. unscrupulousness
معنی کلمه

99. realpolitik
معنی کلمه

100. passivism
معنی کلمه

معنی  acquiescence به فارسی