کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با acknowledges

1. recognize
معنی کلمه

10. realizes
معنی کلمه

12. recognizes
معنی کلمه

13. understands
معنی کلمه

14. appreciates
معنی کلمه

15. emphasizes
معنی کلمه

16. considers
معنی کلمه

20. applauds
معنی کلمه

21. stresses
معنی کلمه

23. observes
معنی کلمه

24. confesses
معنی کلمه

27. expresses
معنی کلمه

28. endorses
معنی کلمه

29. identifies
معنی کلمه

30. commends
معنی کلمه

32. confirms
معنی کلمه

33. welcomes
معنی کلمه

34. indicates
معنی کلمه

35. reflects
معنی کلمه

36. recognizing
معنی کلمه

37. supports
معنی کلمه

41. recognized
معنی کلمه

43. establishes
معنی کلمه

46. recognition
معنی کلمه

47. affirmed
معنی کلمه

50. stipulates
معنی کلمه

54. confirmed
معنی کلمه

55. accommodates
معنی کلمه

56. approves
معنی کلمه

57. enshrines
معنی کلمه

58. delivers
معنی کلمه

61. provides
معنی کلمه

68. confirmation
معنی کلمه

70. extradites
معنی کلمه

71. reaffirms
معنی کلمه

72. realises
معنی کلمه

73. recognises
معنی کلمه

74. underlines
معنی کلمه

75. believes
معنی کلمه

79. contends
معنی کلمه

84. explains
معنی کلمه

87. describes
معنی کلمه

89. maintains
معنی کلمه

91. foresees
معنی کلمه

93. professes
معنی کلمه

94. disagrees
معنی کلمه

95. dismisses
معنی کلمه

96. criticizes
معنی کلمه

97. embraces
معنی کلمه

100. suggests
معنی کلمه

معنی  acknowledges به فارسی