کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با acknowledgement

1. acknowledgment
معنی کلمه

2. recognition
معنی کلمه

3. affirmation
معنی کلمه

4. recognizing
معنی کلمه

5. acknowledgments
معنی کلمه

6. attestation
معنی کلمه

8. certificate
معنی کلمه

9. acceptance
معنی کلمه

10. recognize
معنی کلمه

11. gratefulness
معنی کلمه

12. recognized
معنی کلمه

13. declaration
معنی کلمه

14. gratitude
معنی کلمه

15. acknowledge
معنی کلمه

16. appreciation
معنی کلمه

17. citation
معنی کلمه

18. certification
معنی کلمه

20. acknowledging
معنی کلمه

21. granting
معنی کلمه

22. identification
معنی کلمه

23. accreditation
معنی کلمه

25. awareness
معنی کلمه

26. endorsement
معنی کلمه

28. recognizer
معنی کلمه

29. recognised
معنی کلمه

30. approval
معنی کلمه

31. confirmation
معنی کلمه

32. realization
معنی کلمه

34. recognise
معنی کلمه

35. confirmatory
معنی کلمه

39. acquiescence
معنی کلمه

42. admission
معنی کلمه

43. confession
معنی کلمه

45. consecration
معنی کلمه

46. reference
معنی کلمه

47. receiving
معنی کلمه

50. statement
معنی کلمه

51. conscience
معنی کلمه

52. examination
معنی کلمه

55. indictee
معنی کلمه

56. defendant
معنی کلمه

57. acknowledged
معنی کلمه

61. cognitive
معنی کلمه

62. accusation
معنی کلمه

65. prisoner
معنی کلمه

66. handshaking
معنی کلمه

67. indicted
معنی کلمه

68. reconnaissance
معنی کلمه

70. check-up
معنی کلمه

71. recognisability
معنی کلمه

72. recognising
معنی کلمه

73. recognitions
معنی کلمه

74. thank-you
معنی کلمه

79. convicted
معنی کلمه

80. reception
معنی کلمه

82. agnition
معنی کلمه

83. beneficial owner
معنی کلمه

84. assumed name
معنی کلمه

85. musical composition
معنی کلمه

86. contingency fee
معنی کلمه

87. marginalisation
معنی کلمه

88. position paper
معنی کلمه

89. implied consent
معنی کلمه

90. matching funds
معنی کلمه

91. judgements
معنی کلمه

92. canonisation
معنی کلمه

93. writ large
معنی کلمه

94. decolonisation
معنی کلمه

95. religious belief
معنی کلمه

96. coding system
معنی کلمه

97. categorisation
معنی کلمه

98. regulatory requirements
معنی کلمه

99. effective date
معنی کلمه

100. equalisation
معنی کلمه

معنی  acknowledgement به فارسی