معنی فارسی کلمه acknowledgement:

اذعان، اعتراف

کاربرد acknowledgement در جمله:

1. He bowed his bandaged head quite politely in acknowledgement of her explanation .
معنی acknowledgement

صفات مرتبط با acknowledgement:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acknowledgement:

معنی  acknowledgement به فارسی