معنی فارسی کلمه acids:

اسیدهای

کاربرد acids در جمله:

صفات مرتبط با acids:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acids:

3. sulphurous
معنی کلمه

5. sulfurous
معنی کلمه

6. lysergic acid diethylamide
معنی کلمه

8. unpleasant
معنی کلمه

9. vitriolic
معنی کلمه

10. venomous
معنی کلمه

11. virulent
معنی کلمه

14. blistering
معنی کلمه

17. acidified
معنی کلمه

19. diameter
معنی کلمه

22. solvents
معنی کلمه

23. oxalates
معنی کلمه

25. hydroperoxide
معنی کلمه

27. oxidation
معنی کلمه

28. peroxides
معنی کلمه

29. oxidants
معنی کلمه

33. tannic acid
معنی کلمه

34. malic acid
معنی کلمه

36. bicarbonates
معنی کلمه

38. oxalic acid
معنی کلمه

39. hydroxide
معنی کلمه

40. cyanides
معنی کلمه

41. chemicals
معنی کلمه

43. saponins
معنی کلمه

46. oxidisation
معنی کلمه

48. carbonic acid
معنی کلمه

50. carbon tetrachloride
معنی کلمه

52. oligosaccharides
معنی کلمه

54. bioflavonoid
معنی کلمه

60. antioxidants
معنی کلمه

61. arabinose
معنی کلمه

63. linalool
معنی کلمه

64. benzoates
معنی کلمه

66. hydroxyl radical
معنی کلمه

67. aldehyde
معنی کلمه

68. calcium hydroxide
معنی کلمه

71. additives
معنی کلمه

73. sulphite
معنی کلمه

74. microorganisms
معنی کلمه

75. oxidizing agent
معنی کلمه

76. mucopolysaccharides
معنی کلمه

77. gallic acid
معنی کلمه

78. chelating
معنی کلمه

80. montmorillonite
معنی کلمه

81. glycerol
معنی کلمه

82. tartaric
معنی کلمه

83. allantoin
معنی کلمه

84. aliphatic
معنی کلمه

86. monosaccharides
معنی کلمه

88. preservatives
معنی کلمه

89. bacteria
معنی کلمه

90. paraffins
معنی کلمه

91. alcohols
معنی کلمه

92. pantothenic acid
معنی کلمه

93. dimethyl
معنی کلمه

94. calcium oxide
معنی کلمه

95. nitration
معنی کلمه

96. ethyl acetate
معنی کلمه

98. lactic acid
معنی کلمه

99. rancidity
معنی کلمه

100. pyrimidine
معنی کلمه

معنی  acids به فارسی